Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek VIII: Dane a důchody

Článek VIII.beginning page of Article 8

Dane a důchody.

Odděleni 1. Daně mají býti rovné a stejně rozdělené. Veškerý majetek v tomto státu, buď držaný. přirozenými osobami aneb společnostmi, jinými nežli městskými, má býti obtížen daněmi k poměru ku své ceně, kteráž ustanoví se takým spůsobem, jak zákon o tom nařídí. Zákonodárství může uložiti daň z hlavy. Může také ukládati daň z povolání, a to na osoby přirozené i na společnosti, jiné nežli městské, vyjma že osoby zaneprázdněné v řemesle neb v rolnictví nikdy nesmí býti požádány aby platily daň z povolání; předpokládaje, že dvě stě a padesáte dollarů v ceně kuchyňského a domácího nábytku, náležejícího každé rodině v tomto státu má býti sproštěno placení daně, a předpoklánaje dále, že daň z povolání některým okresem neb městem neb městysem vybíraná některý rok na osobách neb společnostech, které mají nějaké povolání neb obchod, nemá přesahovali polovinu daně ukládané státem za tutéž dobu na tomže povolání neb obchodu.

Odd. 2. Veškeré daně na povolání mají býti rovná a jednostejné na téže třídě předmětů v mezích právomocnosti daň ukládající ; avšalk zákonodárství může všeobecnými zákony vyjmouti z ukládání daně veřejný majetek užívaný ku obecným ůčelům; skutečná místa náboženské bohoslužby; místa pohřební nedržaná pro výdělek soukromý neb spolkový; všecky budovy užívané výhradně a vlastněné osobami neb spolky ku školním účelům (a potřebný nábytek všech škol) a ústavy pouze obecnédobročinnosti, a všecky zákony vyjímající z placení daní jiný maje tek, nežli ten s hora zmíněný, mají býti neplatné.

Odd. 3. Daně se mají ukládati a vybírati dle obecných zákonů a pro obecné účely.

Odd. 4. Moc k ukládání daní společnostem a na společenský majetek nemá se vzdáti neb zadržeti zákonem zákonodárství na některou smlouvu neb dar, v čemž by stát byl stranou.

Odd. 5. Všechen majetek společností železničních jakéhokoli druhu, ležící neb jsoucí v hranicích některého města neb inkorporovaného městyse tohoto státu, má nésti svůj poměrný úděl obecných j daní, a kdyby nějaký takový majetek dosud nebyl se podrobil dani, úřady města neb městyse, v němž to leží, mají míti moc žádati takové podrobení, a vybírati obyčejnou obecnou daň na něm, jako na majetku jiném, ležícím v oboru obecnosti té.

Odd. 6. Nižádné peníze nemohou se vyzvednouti z pokladny leda pouze na podání zvláštního výkazu učiněilého zákonodárstvím ; aniž smí nějaký výkaz peněz býti učiněn na delší dobu nežli na dva roky, vyjma od prvního zákonodárstva a které má sejiti se pod touto ústavou, které může učiniti potřebná vydání ku vedení vlády až do shromáždění sestaveného zákonodárstva.

Odd. 7. Zákonodárství nemá moc půjčovati aneb nějakým spůsobem odvrátiti od svého účele nějaký zvláštní základ, kdyby přišel neb přijití měl do pokladny ; a má za to trestati kterouli osobu, která by půjčila, zadržela neb nějakým spůsobem odvrátila od svého učelu nějakou zvláštní zálohu neb nějakou její část.

Odd. 8. Veškery majetek železničních společností má býti odhadnut a daně vybrané v rozličných okresích, v nichž řečený majetek lezi, v to počítaje tolik od tratě a nářadí, kolik patří do každého okresu. Pohyblivý majetek může býti odhadnut v celku v okresu, v němž jest umístěna hlavní písárna společnosti, a okresní daň z něho placena má býti účetníkem rozdělena dle poměru délky, kterou tato železnice v kterém okresu má vystavěnou, na jednotlivé okresy, nimiž dráha ta jede co část její daně.

Odd. 9. Státní daň z majetku, mimo daň potřebnou ku placení obecného dluhu, nemá nikdy přesahovati padesáte centů na odhadnuti jednoho sta dollarů ceny, a žádný okres, město, neb městys nemá ukládati více nežli polovinu řečené státní daně, vyjma pro placení dluhů už učiněných, a pro vystavění jednom stu dollarů v kterémkoli roce, a vyjma jak v této ústavě a jinak bude ustanoveno.

Odd. 10. Zákonodárství nemá míti moc odpustiti obyvatelům neb majetníkům, města neb městyse, placení daní uložených pro účely státní neb okresní, vyjma v případu veliké obecné pohromy v některém takovém okresu, městě neb městysu, když by taková úleva mohla se docíliti odhlasováním dvou třetin obou domů zákonodárstva.

Odd. 11. Veškeré jmění, ať majetkem osob neb společ ností má býti podrobeno daním,' a daně placené v okresu, v němž toto jest umístěno; "však zákonodárství může hlasováním dvou třetin splnomocniti placení daní neobyvatelů v okresích, aby bylo učiněno v úřadovně účetníka obecných účtů. A veškeré pozemky a jiný majetek nepodrobený placení daní jeho majitelem, má býti odhadnut dle své řádné ceny příslušným k tomu úřadníkem.

Odd. 12. Veškeré jmění daním podrobené na držané v majetku od obyvatelfl. okresů nezorganisovaných, má býti odhadnuto a daně z něho placeny v okresích, při nichž nezorganisované takové okresy byly při vtěleny za účely soudními; a pozemky ležící v okresu nezorganisovaném a držané neosadníky okresů těch, a pozemky ležící v území na okresy ještě nerozděleném má býti odhadnuto a daně na ně vybírány v úřadovně účetníka státu.

Odd. 13. První zákonodárstvo má učiniti opatření o rychlý prodej dostatečného počtu pozemků všech a jiného majetku, který zůstal dlužen daně, a každý rok potom o prodej těch pozemků a jiného majetku, na kterýž by daně nebyly zaplaceny bývaly, a deed přenechání kupci na všecky takové pozemky, a jiný majetek takto prodaný má býti držaný, aby mohl se odevzdati dobrý a dokonalý titul kupci toho, kterýž by mohl býti zrušený pouze při skutečném podvodu; předpokládaje, že prvnější majitel má ve dvou letech ode dne kupcova deedu míti právo vykoupiti pozemek po zaplacení dvojnásob té ceny peněz zaplacené za ten pozemek.

Odd. 14. Oprávnění voliči zvolí si v každém okresu v stejnou dobu a pod tímže zákonem pravidlujícím volby státních a okresních úřadníků, jednoho odhadčího dam, který má držeti i svůj úřad na dva roky, a dokud jeho nástupce není zvolen a oprávněn.

Odd. 15. Výroční odhadnutí učiněná na pozemkový majetek má býti zvláštní na něm závazek, a veškeré jmění osobni i hmotné, ktéré by náleželo některému daň dluhujícímu občanu, má býti podrobeno zabavení a prodeji ku zaplacení všech daní a pokut dlužných dlužníkem tím; a takový majetek může hýli podroben za zaplacení dluhů a pokut dlužných dlužníkem tím pod takovými pravidly, jak zákonodárstvo by ustanovilo.

Odd. 16. Šerif každého okresu mimo své ostatní povinnosti má býti výběrčím daní okresu toho. Avšak v okresích majících deset tisíc obyvatelů, počítaje totiž podle posledního sčítání spolkového, má býti zvolen výběrčí daní, který by držel úřad svůj po dva roky, až by byl jeho nástupce zvolen a oprávněn.

Odd. 17. Podobné udání předmětů a podmětů placení daní nemá zbaviti zákonodárstvo moci ku požadování, aby jiné předměty a podměty byly stiženy daní takovým spůsobem, jak se to srovnává se zásadami soustavy berní v této ústavě.

Odd. 18. Zákonodárství má postarati se o srovnání co nejlépe možno ceny všeho majetku podrobeného a odevzdaného ukládání daně (soud okresních komisařů má tvořiti výbor srovnávací); a může též postarati se o roztřídění všech pozemků ohledně jich ceny v rozličných okresích.

Article VIII, Section 1

Article 8, Section 1

Article VIII, Sections 1-8

Article 8, Sections 1-8

Article VIII, Sections 8-13

Article 8, Sections 8-13

Article VIII, Sections 13-18; Article IX, Section 1

Article 8, Sections 13-18; Article 9, Section 1