Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XVI: Všeobecná ustanovení

Článek XVI.beginning page of Article 16

Všeobecná ustanovení.

Oddělení 1. členové zákonodárstva a všichni úředníci, prvé nes li nastoupí povinnosti svých úřadů, mají složití následující přísahu neb stvrzení: „ Já (.............) slavně přisahám (neb stvrzuji) že chci věrně a nestranně vykonávati a plniti veškeré povinnosti uložené na mně co............dle nejlepší mé možnosti a schopnosti, souhlasně s ústavou a zákony Soustátí a tohoto státu; a dále slavně přísahám (neb stvrzuji), že od přijetí ústavy tohoto státu nebojoval jsem v souboji se smrtící zbraní ani v tomto státu ani mimo něho, aniž jsem poslal neb přijal vyzvání ku bojování souboje se smrtící zbraní, aniž jednal jsem co sekundant v donášení vyzvání, aniž jsem pomahal, radil neb podporoval kteroukoli osobu takto jednající. A dále ještě slavně přísahám (neb stvrzuji), že jsem ani přímo ani nepřímo neplatil, nenabízel neb nesliboval platiti, přispívati, aniž slíbil přispívati nějakými penězy neb cennou věcí, aniž jsem slíbil nějaký úřad veřejný neb zaneprázdnění, co odměnu za dávání neb zadržení hlasu při volbách, při nichž jsem byl zvolen, (aneb, je-li úřad ten jmenovací, ku zabezpečení jmenování). Tak mi pomáhej bůh.“

Odd. 2. Zákony mají býti utvořeny, dle kterých by vyloučen bý ti mohl z úřadu, ze služby při porotě a z práva hlasovacího každý, kdo by byl aneb bude později usvědčen a odsouzen pro podplácení, křivou přísahu, falšování neb pro jiné vysoké zločiny. Výhoda volného hlasování má býti hájena zákony spravujícími volby a zapovídajícími pod přiměřenými pokutami a tresty veškerý nepříslušný vliv při nich,veškerénásilí, podplácení, shluknutí aneb jiné nepříslušné jednání.

Odd. 3. Zákonodárství má uěiniti opatření, dle nichž by osoby osvědčené z přestupků, a odevzdané do okresních vězení z nedostatku placení pokut neb útrat soudních, mohou býti přidrženy nahraditi pokuty a útraty tyto ruční prací pod takovými podmínkami, jak by zákonem bylo předepsáno.

Odd. 4. Kterýkoliv občan tohoto státu, jenž by po přijetí této ústavy, potýkal se v souboji se smrtící zbraní, neb by poslal neb přijal vyzvání k potýkání se v souboji se smrtící zbraní, buď v tomto státu neb mimo tento, aneb který by jednal co sekundant; aneb by vědomě podporoval nějakýmspůsobem ty takto přestupující zákon, má býti zbaven práva hlasovacího, neb držení nějakého úřadu čestného neb výnosného pod tímto státem.

Odd. 5. Každá osoba má býti zbavena práva držeti nějaký úřad výnosný neb čestnýjv tomto státu, kteráby byla usvědčena, že dala neb nabízela nějaké podplacení k docílení svého zvolení aneb ustanovení.

Odd. 6. Nižádné vykázání peněz pro účely soukromné neb jednotlivců nemá býti učiněno. Pravidelný výkaz pod přísahou a účet příjmů a vydání veškerých obecných peněz má býti ročně uveřejněn takoyým spůsobem, jak zákon by předpisoval.

Odd. 7. Zákonodárství nemá v žádném případu míti právo vydati,pokladniční warrant‘, , pokladniční noty‘ neb papír jakéhokoli druhu za účelemjaby obíhal jako peníze.

Odd. 8. Každý okres ve státu může ustanoviti se v takovém spůsobu, jako by se zákonem předepsalo, o chudobinci pro ruční práci a farmě, ku ošetřování,Jvedení, zaneprázdnění a zaopatření potřebných a chudých obyvatelů.

Odd. 9. Nepřítomnost za účelem obchodu pro stpt neb pro Soustátí nemá býti příčinou zbavení obývání jednou dosaženého, tak aby někdo byl zbavenjpráva volebního, aneb práva býti zvolenu neb ustanovenu k některému úřadu pod výminkami obsaženými v této ústavě.

Odd. 10. Zákonodárství má postarati se o snížení služného veřejných úředníků, kteří byj’zanedbali vykonávání nějaké povinnosti, kteráž by jim byla’zákonem přiřčená.

Odd. 11. Zákonitá výše úroků nemá prevýšovati osm ze sta ročně, v nedostatky nějaké smlouvy co do výše úroků takových; a smlouvou mohou strany se shodnouti o jakékoli výši,když nepřesahuje zel2sta ročně. Veškeré úroky poěitané na tuto posledně jmenovanou výši mají býti považovány za lichvu, a zákonodárství má při prvním zasedání postarati se o přiměřené tresty a pokuty ku předejití a trestání lichvy.

Odd. 12. Nižádný člen kongresu, aniž osoba která držící neb vykonávající nějaký úřad čestný neb výnosný pod Soustátím neb pod některým státem, aneb pod nějakou zahraniční mocí, nemá býti volitelným za člena zákonodárstva, neb držeti neb vykonávati nějaký úřad výnosný neb čestný pod tímto státem.

Odd. 13. Má to býti povinností zákonodárství usnésti se o takových zákonech, jakých by bylo třeba a výhodno ku uklizení neshod smlouvami, kdyžby strany dotýčné zvolily si spůsob takového přelíčení.

Odd. 14. Veškeři občanští úředníci mají bydleti ve státn; a všickni okreskoví a okresní úřadníci ve svých okrescích a okresích, a mají držeti své úřadovny v takových místech, jak bude zákonem vyžadováno, a opomenutí zadosti učinění těmto podmínkám má býti příčinou uprázdnění dotyčných úřadu.

Odd. 15. Všecko jmění věcné i osobní náležející manželce, na něž ona činila nároky před stavbou, a která by byla získala po svatbě darováním, odkázáním neb zděděním, má býti jejím zvláštním majetkem, a mají býti utvořeny zákony, které by zřejměji ustanovovaly práva manželky v poměru i k její zvláštnímu majetku i k tomu, které náleží jí a manželi jejímu společně. Zákony též mají se učiniti, které by ustanovily registraci majetku manželce zvláště náležejícího.

Odd. 16. Nižádné těleso spolkové nemá budoucně býti utvořeno, obnoveno neb rozšířeno s výhodami bankovními aneb účtovacími.

Odd. 17. Aršichni úřadníci v tomto státu mají pokračovati u vykonávání povinností svých úřadů, dokud by nebyli nástupci zvoleni do jich úřadů.

Odd. 18. Práva majetku a jednání, která byla docílena pod ústavou a zákony republiky a státu, nemají .býti zrušena; aniž mají nějaká práva aneb jednání, která byla zrušena, ztenčena neb za neplatnou prohlášena ústavou republiky a státu, býti znovu obnovena, zavedena a platným učiněna touto ústavou;nýbrž ta samá majízůstati zrovna vtom postavení, v němž byla před přijetím této ústavy, ledaby v ní bylo jinak ustanoveno; a předpokládaje dále, že žádná příčina jednání až dosud nepůsobná má býti obživena.

Odd. 19. Zákonodárství má předepsati zákonem vlastnosti velkých a malých porot.

Odd. 20. Zákonodárství má při prvním svém zasedání přijmouti zákon, dle něhož by voliči oprávněny v některém okresu, obvodu smírčího soudu, městyse neb města většinou hlasů svých mohli rozhodnouti čas od času, zdali prodej opojných nápojů, měl by býti zapovězen v objemu předepsaných hranic.

Odd. 21. Veškeré psací potřeby a tiskové práce, vyjma provolání a takové práce, které by mohly býti učiněny v ústavu hluchoněmých, papír a topivo užívané v odboru zákonodárném a jiných vládních odborech, vyjma odbor soudní, má býti zaopatřeno, a tištění i vázání zákonů, zápisků a zpráv odborových, a všecko jiné tištění a vázání opravování i zaopatřování síní a®pokojů užívaných ku schůzím zákonodárstva a jeho výborů, má se vykonávati podlé smlouvy, která se učiní s tím který podá nej vyšší nábídku, pod takovou nej vyšší cenou a pod takovými pravidly, jak by zákon o tom předepsal.Nižádný člen neb úřadník některého odboru vládního nemá nižádným spůsobem míti zájmu v takových smlouvách, a všecky takové smlouvy mají býti podrobeny schválení guvernéra, tajemníka státu a účetníka.

Odd. 22. Zákonodárství má míti moc uzayírati o takových zákonech plotovných, kterých dá se použiti v každém pododdělení státu neb okresů, jak bylo by zapotřebí ku vyhovění potřebnému lidu.

Odd. 23. Zákonodárství smí usnášeti se o zákonech o pravidlování chovatelů dobytka v části státu chovu dobytka věnované, a může vyminouti z působnosti zákonů takových všecky jiné části, obvody neb •okresy; a má míti moc usnášeti se o všeobecných i zvláštních zákonech o dohlídce na dobytek pasoucí se i na kůže, a pravidlování výpalků (brands); předpokládaje, že by každý zákon místní takto usnešený byl předložen majitelům oddělení toho, kterého se týče, a musí býti dříve od nich schválený, nežli vejde v platnost.

Odd. 24. Zákonodárství má učiniti opatření o vykládání a zhotovováni obecných cest, a stavění mostů, o zužitkování poknt a propadnutí a práce vězňů ku všem těmto účelům.

Odd. 25. Ze všechny odrážky a rabaty na pojištění dovozů, dopravě vožení, přístavném, skladném, lisování, žokování, opravování, aneb na jakvkoli druh práce neb služby při neb u nějaké bavlny, obilí, neb jiného plodu neb předmětu obchodního v tomto státu, zaplacených neb smluvených neb slíbených nějakému obecnému vozkovi, dodavateli, kupci, komisionáři, skladníku, jeduateli, neb prostředníku jakéhokoli druhu, jenž není pravým a neobmezeným majetníkein toho, jsou na vždy zapovězeny, a má býti to povinností zákonodárstva, aby usneslo se o důkladných zákonech, které trestaly by veškeré osoby v tomto státu, které by platily, přijímaly neb smlouvaly o ně neb ohledně jich.

Odd. 26. Každá osoba, spolek neb společnost, která by dopustila se vraždy svévolným činem, opomenutím neb velikým zanedbáním, má býti odpovědna pod náležitými pokutami, pro na živu zůstalého manžela , vdovu, dědice neb jeho či její tělo, neb pro takové z nich, kteří by žili, bez ohledu na nějaké kriminální řízení, které by bylo aneb ne> bylo držáno následkem zavraždění toho.

Odd. 27. Veyšech volbách k doplnění uprázdněných-míst úřadůtohoto státu, má so voliti pouze ku vyplnění zbývající lhůty.

Odd. 28. Nižádná běžná mzda za osobní®službu nikdy nemá podléhati předvolání.

Odd. 29. Zákonodárství má ustáno viti "zákon na určeni a potrestání podloudnictví.

Odd. 30. Trvání veškerých úřadů neustanovených[tonto ústavou nikdy nemá přesahovati dva roky.

Odd. 31. Zákonodárství má přijimati zákon yfpředpisující vlastnosti vykonávatelů povolání lékařského v tomto státu, a trestati osoby za špatné jednání, ale nikdy nesmí zákon dávati přednostímějaké škole lékařské.

Odd. 32. Zákonodárství má postarati se zákonem o ustanovení výboru zdravotního a o životní statistiku za takového řádu a pravidel, jak jen za slušné uzná.

Odd. 33. Účtující úřadníci tohoto státu nemají niisdy platiti neb předložití wa'rant na pokladnu ve prospěch některé osoby, za služné neb náhradu co jednatele, úřadníka neb ustáno vence, který by v téže době držel ještě nějaký jiný úřad čestný neb výnosný pod tímto stá tem neb Soustátím, vyjma jak předepsáno v této ústavě.

Odd. 34.Zákonodárství má usnésti se o zákonech splnomocňujících guvernéra pronajmout, nebo prodati vládě Soustátí dostatečnou mnohost obecných pozemků ve státu potřebnou ku zbudování pevností, baráků, zbrojnic, táborů, vojenských stanic neb jiných potřebných pro vojsko účelů; a jednání guvernéra v tomto mábýti podrobeno schváler ní zákonodárství.

Odd. 35. Zákonodárství má při prvním svém zasedání usnésti se se o zákonech, které by chránily dělníky na obecných budovách, ulicích, silnicíeh, železnicích, průplavech neb jiných podobných veřejných pracích proti opomenutí kontraktorů platiťi jich běžnou mzdu, když jest dlužna, a přinutily by společnost, spolek neb jednotlivce, pro jehož prospěch práce ta se vykonává k* zodpovědnosti za konečné zaplacení.

Odd. 36. Zákonodárství má při pryním svém zasedání postarati se o splacení neb uložení, dle toho jak za nejlepší uzná, obnosů, které jsou spravedlivé shledány dlužnými od státu učitelům v obecných školách za služby vykonané už před 1. červencem 1873, a o zaplacení od školních obvodů ve státu obnosů dlužných učitelům v obecných školách takovými obvody až do ledna 1876.

Odd. 37. Řemeslníci, umělci a hmotní dělníci všech tříd mají míti léno na budovách a předmětech učiněných neb spravovaných od nich za cenu jich práce na nich vykonané, neb látky k tomu dodané; a zákonodárství postará se zákonem o rychlé a účinné vymožení len těchto.

Odd. 38. Zákonodárství múze v čase takovém, jak toho prospěch obecnosti vyžaduje, postarati se o úřad komisaře pojištění, statistiky a dějin, jehož lhůta úřadování, povinnosti a služné bude předepsáno zákonem.

Odd. 39. Zákonodárství může odkázati čas od času obnosy peněž na zachování a pokračování u sbírání památek dějepisných v Texas zkrze pomníky, sochy obrazy a listiny dějepisné ceny.

Odd. 40. Nižádná osoba nemá držeti nab vykonávati v jedné a téže době více nežli jeden občanský úřad výnosný, vyjma úřad smírčího sudího, okresního komisaře, veřejného notáře a poštmistra, leda by jinak zvláště bylo ustanoveno v tomto.

Odd. 41. Každá osoba, která by přímo neb nepřímo nabízela, dala neb slíbila nějaké peníze, neb cennou věc, svědectví, výhodu neb osobní výsadu nějakému výkonnému neb soudnímu úřadníku, neb členu zákonodárstva, by naň vliv mohla míti u vykonávání jeho úřadních povinností, má býti vinna podplácení, a má býti petreštána takým spůsobem, jak toho zákon ustanoví. A každý člen zákonodárství, aneb úřadní výkonný aneb soudní, který by si vyjednal, žádal neb přijímal, aneb dal svolení ku přijetí, přímo neb nepřímo, pro sebe neb pro jiného, od některé spoleěnósti, tělesa neb osoby, nějaké peníze, odměnu, cennou věc neb zanepráznění, neb osobní výhody nějaké neb jich slíbení, za svůj hlas neb úředni vliv, aneb za zadržení téhož, aneb za nějakého nedorozumění, vyjádřeného neb dovtipného, že by jeho hlas neb čin úřadní byl nějak tím veden, aneb kdo by vyjednával, žádal a dostal nějaká takové peníze neb jiné výhody, věc neb předmět jmenováný shora pro jiného co odměna neb slib takových peněz, výhody, věci neb neb předmětu pro jiného, má býti držán za vinna podplatitelství dle yýznamu ústavy, a má podroben býti následkům za za takové přestupky uloženým se ztrátou úřadu, který by byl držel, a takovému jinému dodatečnému pokutování, jak zákon stanovil neb ustanoví.

Odd. 42. Zákonodárství má zaraziti útulek pre opilce, pro léčení opilství a polepšení opilců.

Odd. 43. Nižádný člověk neb soujem lidí nemá býti vyminut, ebaven neb osvobozen od vykonávání nějaké obecné povinnosti neb služby ůložens všeobecným zákonem neb zákonem zvláštním. Výminky z vykonávání takové obecné povinnosti neb služby mají býti činěny pouze všeobecným zákonem.

Odd. 44. Zákonodárství má předpisovati povinnosti a postarati se o zvolení od oprávněných voličů v každém okresu tohoto státní pokladnika okresního a okresního měřiče, kteří mají míti písárnu v sídle okresním a držeti úřad svůj po dva roky a dokud nástupcové jejich by nebyli ustanoveni; a mají míti takovou náhradu, jak zákonem bude ustanoveno.

Odd. 45. Má býti povinností zákonodárství postarati se o sebrání, srovnání a bezpečného schránění zápisů, listin, dopisů a jiných rozličných úřadních spisů, občanských i vojenských, které vztahují' se k dějinám státu Texas, které by byly nyní v majetku stran, jež by byly volny svěřiti je péči a ochraně státu.

Odd. 46. Zákonodárství má postarati se zákonem o seřízení a v řádu udržení obrany státní, takovým spůsobem jak by to uznalo za výhodné a pokud se to srovnává s ústavou a zákony Soustátí.

Odd. 47. Každá osoba která by byla znepokojována svědomím svým ku nošení zbraně, nemá býti donucována k tomu, nýbrž má zaplatiti náhradu za osobní službu.

Odd. 48. Všecky zákony a částě zákonů nyní platících ve státu Texas, které nejsou protivící se ústavě Soustátí aneb této ústavě, mají pokračovati a zůstati v platnosti co zákony tohoto státu, dokud nevyhynou svým vlastním obmezením aneb dokud nebudou opravené neb zrušené zákonodárstvím.

Odd. 49. Zákonodárství má míti moc, a má to býti jeho povinností chrániti zákonem před násilným prodejem jisté části osobního majetku všech hlav rodin a svobodných osob ženských í mužských.

Odd. 50. Homestead čili domovina rodiny má býti a jest tímto od nuceného prodeje ku zaplacení všech dluhů, vyjma na splacení kupních její peněz, neb části kupného toho, neb daní na ní dlužných, neb za práci a látku ku zbudování oprav na ní, a tomto posledním případu pouze, když práce ta neb látka smluvena jest písemně za souhlasu manželky daného tímže spůsobem, jak žádá se ku zhotovení pródeje neb přepuštění domoviny; aniž má majitel, je-li ženat, prodat domovinu bez souhlasu své manželky daného spůsobem takovým jak zákon předpisuje. Nižádný mortgage, trust deed, neb jiný závazek na domovině nemá nikdy míti platnosti, leda za peníze kupné za ni složené, neb opravy na ní učiněné, jak tuto dříve ustanoveno, ať už mortgage neb trust deed neb jiný závazek ten byl učiněn samým jen manželem aneb pospolu s jeho manželkou; a všecky líčené prodeje domoviny jsouce příčinou nějaké okolnosti zničení mají býti neplatné.

Odd. 51. Domoviny, které nejsou v městysi neb v městě, mají sestávati ne více nežli ze dvou set akrů pozemku, který může býti v jednom kuse neb ve více, i s opravami na něm; homestead v městě, městysu neb vesnici, má skládatí se ze staveniště neb staveníšťat, které by nepřesahovaly cenu pěti tisíc dolarů v době, kdy byly uznané za domovinu, bez ohledu na cenu nějakých oprav na nich učiněných; předpokládaje, že týž má býti užíván za účelem domova, aneb za místo ku vykonávání povolání neb obchodu hlavy rodiny; předpokládaje též, že jakékoli dočasné pronajmutí domoviny té nemá změniti povahu jeho, když nebyl získán žádný jiný homestead.

Odd. 52. Při smrti manžela neb manželky, neb obou, domovina má býti odkázaná a odevzdaná stejným spůsobem jako jiný skutečný, majetek zemřelého, a má býti zpravována těmi též zákony dědičnými a dělitelskými, avšak nemá býti rozkouskována mezi dědici zemřelého za živobytí pozůstalého manžela neb manželky, aneb tak dlouho, pokud pozůstalý by chtěl užívati a držeti co domovinu, aneb dokud poručník nedospělých dítek po zemřelém by měl dovoleno pod nařízením příslušného soudu právomocnost majícího, užívati a držeti ji.

Odd. 53. Aby žádné nedorozumění nemohlo povstati z přijetí této ústavy, prohlašuje se, že veškeré řizení neb listiny všech druhů, které byly neb budou vydané a navrácené neb vykonané, kdy ústava tato bude přijata, mají zůstati v platnosti, a nemají býti nižádným spůsobem zrušeny přijetím této ústavy.

Odd. 54. Má to býti povinností zákonodárství ustanoviti o chování a vydržování chudých pomatenců na útraty státu pod takovými pravidly a obmezeními, jak by zákonodárství předepsalo.

Odd. 55. Zákonodárství může ustanoviti výročně výslužné, nepřesahující jedno sto a padesáte dolarů ročně, žijícím vojínům, neb dobrovolníkům ve válce mezi Texas a Mexikem, od počátku revoluce r. 1835, až do 1. ledna 1837; a taktéž žijícím podpisovatelům prohlášení neodvislosti Texas; a žijícím vdovám, které zůstávají nevdané, po takových voj íneeh a podpisovatelích; předpokládaje, že žádné takové výslužné nemá býti uděleno, vyjma těm v okolnostech chudobných, čehož důkaz má býti podán před soudem okresním toho okresu, kde žadatel sídlí, takovým spůsobem, jak by zákon ustanovoval.

Odd. 56. Zákonodárství nemá míti moci vykázati nějaké obecné peníze na založení a vydržování úřadovny přistěhovalecké, aneb pro nějaký účel ku dovážení přistěhovalců do tohoto státu.

Odd. 57. Tři miliony akrů obecné půdy tímto se odkazují a ukládají stranou za účelem vystavění nového státního kapitolu a jiných potřebných obecných budoy v sídle vlády kteréžto pozemky řečené mají se prodati pod řízením zákonodárství, a zákonodárství má přijímati zákony ku uskutečnění toboto oddělení.

Article XVI, Section 1

Article XVI, Section 1

Article XVI, Sections 1-11

Article 16, Sections 1-11

Article XVI, Sections 11-20

Article 16, Sections 11-20

Article XVI, Sections 20-26

Article 16, Sections 20-26

Article XVI, Sections 27-37

Article 16, Sections 27-37

Article XVI, Sections 37-44

Article XVI, Sections 37-44

Article XVI, Sections 44-51

Article 16, Sections 44-51

Article XVI, Sections 51-57; Article XVII, Section 1

Article 16, Sections 51-57; Article 17, Section 1