Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XV: Uřadní obžaloba

Článek XV.beginning page of Article 15

Uřadní obžaloba.

Oddělení 1. Moc úřadního obžalování (impeachment) jest uložena v domu zástupců.

Odd. 2. Obžaloba guvernéra, náměstka guvernérova, vrchního zástupce, pokladníka, komisaře vrchního pozemkového úřadu, účetníka a sudích nej vyššího soudu, soudu odvolacího, a okreskového soudu má býti řízena před senátem.

Odd. 3. Když senát zasedá co soud nad obžalobou úřadní, tu senátoři jsou pod přísahou neb stvrzením, že nestranně hodlají souditi stranu obžalovanou, a nižádná osoba nemá býti odsouzena, leda by dvě třetiny přítomných v senátu členů hlasovaly pro to.

Odd. 4. Rozsudek v případech úřadní obžaloby má se vztahovati pouze na sesazení s úřadp. a na to, že osoba taková ztratí schopnost držeti úřad čestný neb výnosný pod tímto státem. Strana odsouzená při úřadní obžalobě může též býti podrobena obžalobě, přelíčení a trestu podlé zákona.

Odd. 5. Všichni úřadníci, proti nimž by byly přednešeny články obžalovací, mají býti zadrženi od vykonávání povinnosti svých úřadů po celou dobu trvání obžaloby. Guvernér může učiniti prozatímní ustanovení ku vyplnění uprázdnění nastalého sesazením některého úřadníka, až do doby rozsudku.

Odd. 6. Kterýkoli soudce okreskových soudů tohoto státu který není schopen vykonávati povinnosti svého úřadu, aneb který by se stal vinným stranictví neb utiskování, neb jiného úředního zlořádu, aneb jehož chování a mravy jsou takové, že jej činí neschopným k držení toho úřadu, neb který by nedbalostí opomenul plniti své povinosti co sudí, aneb který by opomenul vyříditi rozumným spůsobem práce svého soudu, může býti sesazen od nej vyššího soudu. Nej vyšší soud má míti původní právomocnost ku slyšení a rozhodnutí příčin dříve jmenovaných, když jsou písemně mu předloženy na odpřisahnutí učiněné před některým sudím soudu zapisujícího nejméně před desíti právníky před soudy připuštěnými takovým sudím přidržaných a majícími povolení pracovati před nej vyšším soudem ; řečené udání má býti založeno buď na známosti dotýčných osob je činících, aneb na písemné přísahy co do skutků věrohodných svědků. Nejvyšší dvůr může vydati veškeré potřebné kroky a předepsali všecka potřebná pravidla k dodání úČinlivosti tomuto oddělení. Případy tohoto druhu mají mí ti přednosti a mají býlí souzeny co nejdříve možno.

Odd. 7. Zákonodárství zákonem má ustanoviti přelíčení a odstranění z úřadu všech úřadníkú tohoto státu o jichž sesazení nebyla by postaráno v této ústavě.

Adresa.

Odd. 8. Soudcové nej vyššího soudu, soudu odvolávacího a okreskových soudů, mohou býti sesazeni guvernérem na adresu dvou třetin každého domu zástupitelstva, pro svevelne zanedbáni povinosti, neschopnost, obvyklou opilost, utlačování v úřadě neb pro jinou šlušnou příčinu, která by nebyla dostatečnou příčinou k úřadní obžalobě; předpokládaje však, že příčina neb příčiny, pro něž se takové sesazení požaduje, mají v takové adrese býti zevrubně vypsány a zanešeny do zápisků každé sněmovny; a předpokládaje dále, že příčina ta neb příčiny ty. mají býti sděleny soudci, o jehož sesazení se jedná a má tu býti popřáno slyšení ku jeho vlastní obraně, prvé nežli se odhlasuje o takové adrese ve sněmovně; a ve všech takových případech hlasování děje s „ano“ a „ne“ a zanese se do zápisků obou dotyčných sněmoven.

Article XV, Sections 1-6

Article 15, Sections 1-6

Article XV, Sections 6-8; Article XVI, Section 1

Article 15, Sections 6-8; Article 16, Section 1