Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XIV: Obecné pozemky a pozemkový úřad

Článek XIVbeginning pgae of Article XIV

Obecné pozemky a pozemkový úřad.

Oddělaní 1. Má stá váti jednoho vrchního pozemkového úřadu ve státu, který má býti v sídle vlády, kde veškeré pozemkové titule vyšlé peb vycházející ze státu, mají býti zanešené vyjma ony titule, jichž zanešení by bylo touto ústavou zakázané. Má to býti povinností zákonodárství, by co nejdříve bude mu možno, učinilo pozemkový úřad ten sama sebe vydržující, a od času do času zákonodárství může nstanoviti takové řípodzené písámy, jak tozo výhodné uzná.

Odd. 2. Veškerá neúplná pravá pojištění pozemková, práv zbavená oddělením 4. článku 10. ústavy z roku 1869 následkem toho, že držitelé jejich neb majetníci opomenuli je nechat vyměřiti a zanésti v pozemkovém úřadu do prvního ledna 1875, tímto se obživují. Všecka neúplná práva pojištění nyní stávající mají býti změněna a zanešena do vrchního pozemkového úřadu během pěti roků po jich vydání, aneb budou na vždy neplatnými; předpokládaje, že všecka pravá pojištění pozemková dosud aneb budoncně vydaná, budou umístěna, vyměřena a patentována pouze na uprázdněné neobsazené obecné půdě, a nikoli na nějakém pozemku, který jest pod právním titulem neb pod barvou titule neobmezenosti státuí jehož přivlastnění důkaz nalezl by se v okresních knihovních zápiskách aneb ve vrchním pozemkovém úřadě ; aneb když by přivtělení to bylo a dokázáno obsazením majitele aneb některé osoby za něho stojící.

Odd. 3. Zákonodárství nemá imti moci dařovati nějaké pozemky tohoto státu kterékoli společnosti železniční vyjma na následující obmezení a podmínky:

Předně : Ze nebude nikdy darováno nižádnému takovému a tělesu více nežli šestnácte sekcí na míli, a nižádné zadržení nějaké části obecně půdy k tomu účelu zadostučinění takového daru nemá nikdy býti učiněno.

Za druhé: Že nemá býti vydáno nižádné ujištění pozemkové takové společnosti, pokud tato ner»í zaopatřena, vystavěna a v běhu řádném nejméně na deset mil cesty, a když by taková společnost opominula učiniti zadost podmínkám svého chartern, neb odcizila své pozemky v době určené zákonem, v žádném případu nepřesahující dvanácte roků od vydání patentu, tu všecky řečené pozemky propadají státu a stávají se částí obecných pozemků a jsou podrobené vyměřování a umístění, Zákononárství může přijímá ti pouze všeobecné zákony ku dodání síly ustanovením tohoto oddělení.

Odd. 4. Nižádné pojištění pozemkové nemá bytí prodáno v úřadě pozemkovém vyjma na skutečné osadníky na nich, a v odděleních nepřesahujících jedno sto a šedesáte akrů.

Odd. 5. Veškeré pozemky až dosud udělené neb v budoucnosti udělenu býti mohoucí společnostem železničním, kde by charter neb zákon státní, žádal neb žádati bude v budoucnosti jich odcizení v jisté době pod pokutou propadnutí, aneb mlčí o předmětu propadnutí, a kteréž pozemky nebyly by aneb nebudou později odcizeué v souhlasil se zněním jicli chartern a zákonů, pod nimiž udělení to se bylo stalo; jsou tímto prohlášeny za propadlé státu a podrobené předkupu, osazení a vyměření, jako ostatní prázdné půay. Veškeré pozemky až dosud udělené řečeným společnostem železničným, k nimž nebylo připojeno žádné propadnutí, kdyby opomenuly odciziti se, nejsou obsaženy v předcházející větě, avšak ve všech takových posledně zmíněných případech má to býti povinností vrchního zástupce, ve všech okolnostech, kde se odcizení takové bylo stalo podvodně na právech státu, a jest pouze zdánlivé, an skutečný a prospěšný zájem dosud by byl v takovém tělese, začíti zákonnité řízení v okresu, kde jest vmístěno sídlo vlády, by takové pozemky připadly ke státu, a když by takové odcizení bylo dokázáno, že jest podvodné a zdánlivé, jak s vrchu řečeno, takové pozemky mají propadnouti státu a, státi se částí prázdné obecné půdy, podrobené předkupu, osazení a vyměření.

Odd. 6. Každé hlavě rodiny bez homesteadu má býti darováno jedno sto a šedesáte akrů obecné půdy, na podmínku, že vybere si a osadí řečený pozemek, a bude na něm bydleti tři roky a platiti poplatek úřadní z něho. Každému svobodnému člověku osmnácte let starému a výše, má býti dáno osmdesáte akrů obecného pozemku na podmínky předepsané pro hlavy rodin.

Odd. 7. Stát Texas tímto propouští majiteli neb majitelům půdy všecky doly a kovy, které by na nich býti mohly, podrobené placení daní, jako jiný majetek.

Odd. 8. Osoby bydlící mezi řekou Nueces a Rio Grande a držící darované pozemky, které vznikly od vlády španělské neb od vlády mexické, kteréžto dary byly uznané a stvrzené od státu, zákony zákonodárstva přijatými dne 10. února 1852, dne 15. srpna 1870, a jinými zákony, a kterým bylo překáženo, aby učinily zadost požadavkům řečeného zákona neusazenými poměry žerně, mají míti povoleno až do 1. ledna 1880, aby dokonali své vyměření, a jeho hlavní známky, a aby zanesly své polní poznámky do vrchního pozemkového úřadu; a všichni nárok činící, kteří opomenou učiniti tak, mají býti pro vždy neplatnýmui ; předpokládaje, že nic v oddělení tomto nebude se vykládati v ten smysl, aby opravňovalo některé titule dosud neplatné, aneb aby to překáželo právůrň třetích osob.

Article XIV, Section 1

Article 14, Section 1

Article XIV, Sections 2-5

Article 14, Sections 2-5

Article XIV, Sections 5-8

Article 14, Sections 5-8