Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XIII: Španělské a mexické titule pozemkové

Článek XIII.beginning page of Article XIII

 

Španělské a mexické titule pozemkové.

Oddělení 1. Veškeré pokuty, tresty, zabavení a odúmrtí, které připadaly až dosud k republice a státu Texas pod jich ústavami a zákony, mají připadnouti státu pod touto ústavou; a zákonodárstvo má ustanoví ti soustavu k určování, které pozemky jsou propadlé a pro dodávání platnosti odúmrtím; veškerá ta práva zabavení a odúmrtí pro stát mají už v samém skutku sloužiti k ochraně nevinných držitelů mladších titulů, jak ustanoveno v odděleních 2, 3 a 4 v tomto článku.

Odd. 2. Jakýkoli nárok na titul neb právo k pozemku v Texas, které bylo vydáno dříve nežli 13. dne listopádu 1835, a které nebyla by náležitě v knihách vtělené v okresu, kde pozemek, ten ležel v době vtělení toho; aneb ne náležité zane šeno do knih ve všeobecném pozemkovém úřadu, aneb nemající skutečného majitelství toho kdo jej obdržel, aneb některé osoby, která pod ním nároky činí, prvé nežli obdržen byl novější titul k němu od majitele půdy, po okolnostech rozumně uvážených dáti oznámení řečenému mladšímu obdarovanému, nikdy nemělo a.míti nebude platnosti nějaké proti mladšímu titulu, neb barvě toho titulu, dosaženého bez takového neb jiného skutečného oznámení podobného předcházejícího nároku na titul neb právo a nižádná podmínka připojená k takovým darům ani v knihách nezanešeným, ani nevtěleným aniž osazeným, jak s vrchu řeče no, nebyla a nemá býti propuštěna neb obejita, nýbrž skutečná vykonání všech takových okolností má býti dokázáno osobou neb osobami, nárok ten činícími pod takovým titulem neb nárokem práva, aby ‘se řízení o tom udrželo, a držitel takovéhomladšího titule neb barvy titule, má míti všecka ta práva vlády, která dosud stávala, neb nyní stávají, povstávající z nevykonání všech takových okolností.

Odd. 3. Neplacení daní na některý nárok titulový k pozemku datovaný před 13. listopádem 1835, ne zanešený v knihách a nevtělený, jak ustanoveno jest v oddělení 2, od osoby neb osob takový nárok stavících, aneb těch, pod nimiž on neb oni takový nárok staví, od onoho dne až do dne přijetí této ústavy, mi býti považováno za podmínku, že právo k němu bylo navrátilo se na stát zpět, a že řečený požadavek jest neplatný nárok, kterýžto považování má býti odčiněno pouze zaplacením všech daní na řečené pozemky, státní, okresní a městské neb obecní, kteréž mají se roztřídili na řádnou cenu lakových pozemků od účetníka, a jemu mají se vyplatiti bez změny neb slevení za některou část s vrchu udané doby.

Odd. 4. Nižádný nárok titulní aneb právo k pozemku, které bylo vydáno dříve nežli dne 13. listopádu 1835, a které nebylo řádně zaneseno v okresu, kde pozemek ležel v době jeho docílení neb které nebylo patřičně vtěleno ve všeobeeném úřadu pozemkovém, má vždy budoucně býti uloženo v hlavní úřadovně pozemkové a vtěleno v tomto státu, aneb naznačeno na mapách, aneb užíváno co doklad při některém soudu státním, a ty samé jsou zastárlé nároky; avšak toto nemá dotýkali se takových práv a předností, které přestávají ze skutečného práva osazení. Slovy „náležitě recordovné“, jak se jich užívá v oddělení 2 a 4 tohoto článku, míní se, že takový nárok titulní neb právo k pozemku mělo býti zaneseno do příslušného úřadu a tam zapsáno, a že pouhé chyby v certifikátu registračním, neb nedostatek formy, neruší pravost a spolehlivost držitele jejich, s ním bylo zanešení provedeno, nemají býti považovány toto porušující zanešení.

Odd. 5. Veškeré nároky, umístění, vyměřování, dary a titule jakéhokoli »druhu, které jsou prohlášeny za neplatné ústavou republiky neb státu Texas, jsou a tytéž mají zústati pro vždy neplatnými.

Odd. 6. Zákonodárství má přijímati co nejpřísněji zákony pro odkrytí a obžalování všech padělatelů pozemkových titulů, a může učiniti takové výkazy peněz k vůli účelu tomu, mnoho-li bude třeba.

Odd. 7. Oddělení 2, 3, 4 a o tohoto článku nemají se vykládati tak, aby odstraňovala neb rušila nějaký zákon neb zákony republiky neb státu Texas, propouštějíce náročníky práva náčelnickélio při osadnících na jednu ligu pozemku, neb méně, z nutnosti, by vykonali všecky podmínky, na něž byly úděly ty jim uděleny.

Article XIII, Section 1

Article 13, Sections 1

Article XIII, Sections 1-4

Article 13, Sections 1-4

Article 13, Sections 5-7

Article 13, Sections 5-7