Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XII: Soukromé spolky

Článek XII.only page of Article 12

Soukromé spolky.

Oddělení 1. Nižádný soukromý spolek nemá se utvořiti vyjma podle všeobecných zákonů.

Odd. 2. Všeobecné zákony mají býti přijaty, které pečují o tvoření soukromých spolků a má v nich býti ustanoveno úplně o přiměřenou ochranu obecných i jednotlivých jejich akcionářů.

Odd. 3. Právo spinomocňováti a pravidlovati dovozy mýta, přístavné neb cestovné ukládané a vybírané, aneb nstano vené k uložení a vybírání od jednotljvců, společností aneb spolků, pe prospěch silnic, přistavišť, skladišť, mostů a přívozů věnovaných obecnému užívání nebylo nikdy a nebude zanecháno od státu neb opuštěno, nýbrž má vždy býti pod dohlídkou zákonodárnou a záviseti na zákonodárném právomocenství.

Odd. 4. První zákonodárstvo sestouplé po přijetí této ústavy má zaříditř nějaký spůsob jednání od vrchního zástupce a zástupců okreskových neb okresních ve jménu a ku prospěchu státu, by se předešlo a trestalo žádání neb vybírání dávek z nějakých neb všech údajů, jako dovozu, přistaveného, cestovného neb mýta za užívání majetku věnovaného obecenstvu, leda by to bylo zvláště zákonem dovoleno.

Odd. 5. Veškeré zákony, které dávají právo k žádání a vybírání dovozu, cestovného, mýt a přístavišť, mají po vše časy býti podrobeny opravám, dodatkům nebo zrušení zákonodárstvem.

Odd. 6. Nižádný spolek nemá vydávati akcie neb úpisy leda na peníze zaplacené, práci vyhotovenou aneb majetek skutečně obdržený, a veškeré zdánlivé zvýšování akcií neb zadlužení má býti neplatným.

Odd. 7. Nic v tomto článku nemá býti vykládáno tak, aby to bouralo neb rušilo práva už zabezpečená nějakým stávájicím darem neb zákonem tohoto státu ndb republiky texanské.

Article XII, Sections 1-7

Article 12, Sections 1-7