Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek XI: Obecná tělesa

Článek XI.beginning page of Article 11

Obecná tělesa.

Oddělení 1. Jednotlivé okresj státu tohoto tímto jsou uznané co zákonní pododdíly státu.

Odd. 2. Stavění vězení, radnic a mostů a zřizování okresních chudobinců a farem, a zakládání, stavění i opravování cest okresních má býti obstaráno všeobecnými zákony.

Odd. 3. Nižádné okresní, městské neb jiné obecní těleso nemá na budoucně nikdy státi se podílníkem kapitálu nějakého soukromého tělesa neb spolku, aneb učiniti nějaké vykázání neb darování proň, aneb nějakým spůsobem vypůjčiti se jeho úvěr; avšak toto nemá býti vykládáno tak, aby to nějakým spůsobem týkalo se některých závazků až dosud učiněných podlé zákona stávajícího.

Odd. 4. Města a městyse, které mají obyvatelstva deset tisíc neb méně, mohou obdržeti charter jednoduše dle všeobecného zákona. Mohou ukládati, roztříditi a vybírati výroční daň k uhražení běžných výdajů, své místní správy, avšak taková daň nemá nikdy v žádném roce převýšovati jednu čtvrtinu jednoho procenta, a má býti vybírána pouze v běžných penězích.

Odd. 5. Města mající více nežli deset tisíc obyvatelů, mohou obdržeti své chartery udělené neb doplněné zvláštním zákonem zákonodárství, a mohou ukládati, rozdělovati a vybírati takové daně jaké by jim zákonem byly povoleny, avšak nižádná daň pro nějaký účel nemá nikdy býti zákonitou pro kterýkoli rok, která by převyšovala dva a půl procenta majetku daním podrobeného v takovém městě; a nižádné město nemá nikdy učiniti nějaký dluh, leda by v téže době bylo učiněno opatření ku roztřídění a vybírání ročně dostatečného obnosu ku splacení úroků z něho a utvoření umořující zálohy nejméně dvou procent z něho.

Odd. 6. Okresy města a městyse jsou splnomocněné takovém spůsobem, jak by nyní neb později bylo zákonem ustanoveno, ukládati rozdělovati a vybírati daněi potřebné ku placení úroků a ku postarání se o umořující zálohu na zadostiučinění kteréhokoli zadlužení zákonitě učiněného a podniknutého; avšak všecky takové daně mají býti rozdělené á sebrané zvláště od takových ukládaných, rozdělaných a vybíraných pro běžné výlohy obecného tělesa, a má když uložené, vyjádřiti se v zákonu ukládacím účel, proč se ukládají, a takové daně mohou býti placené v kuponech, úpisech neb jiných zadluženostech, na jichž uplacení tato daň byla uložena.

Odd. 7. Všecky okresy a města hraničící na břeh zálivu Mexika jsou tímto splnomocněna na odhlasování dvou třetin poplatníků (které mají býti sečtěny jak zákon o tom ustanoví) ku ukládání a vybírání takové daně pro vystavění pobřežních zdí a hrází, neb pro zdravotní účele, jak by zákon splnomocnil, a mohou učiniti dluh na taková díla a vydati úpisy na jeho výkaz. Avšak nižádný dluh pro jakýkoli účel nemá nikdy býti učiněn nižádným spůsobem v žádném městě neb okresu, leda by bylo učiněno opatření v té době učinění jeho, pro uložení a vybírání dostatečné daně ku placení úroků z něho a opatření nejméně dvou procent co umořující zálohy, a o zničení práva pro vystavění takových prací má býti též postaráno.

Odd. 8. Okresy a města na pobřeží zálivu, které jsou podrobeny nehodám zaplavení, a z nich veliký průměr obecných daní vybírá se do roka, mohou zvláštním splnomocněním zákonodárstva obdržeti podporu darováním takové části obecného pozemku, jak za slušné bude uznáno, a takovým spůsobem, jak zákon ustanoví na vystavění hrází a pobřežních zdí, kterážto pomoc má býti rozdělena dle rozšíření a ceny prací těch vystaj věných neb vystavěnu býti majících v některé místnosti.

Odd. 9. Majetek okresů, měst a městysů, držaný a řízený i pouze pra obecné účele, jako jsou!obecné budovy a staveníšťata pro ně, hasičské stroje a přístrojí pro ně, a veškerý majetek užívaný neb zamíněný pro hašení ohně obecné půdy a všechen jiný majetek věnovaný výhradně k potřebě a prospěchu obecenstva, má býti sproštěn od nucené prodeje a od ukládání daní; předpokládaje, že v tomto .obsažené nemá zameziti vymáhání požadavku prodávače, požadavku řemeslníka, neb stavitele neb jiných požadavků na tom lpících.

Odd. 10. Zákonodárstvo může ustanoviti kterékoli město neb městys za oddělený a neodvislý školní obvod. A když občané některého města neb rněstyse mají charter, který splnomocje úřadníky městské ukládati a vybírati daň ku udržování a podpórování veřejného ústavu vyučovacího, taková daří má pak býti ukládaná a vybíraná, když při volbách za tím účelem držaných dvě třetiny poplatníků takového města‘neb rněstyse by hlasovaly pro takovou daň.

Article XI, Sections 1-6 

Article 11, Sections 1-6

Article XI, Sections 6-10

Article 6, Sections 6-10