Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek X: Železnice

Článek X.beginning page of Article 10

Železnice.

Oddělení 1. Každá železnice neb společnost pod zákonem zorganisovaná za účelem tím, má míti právo stavětí a užívati železnou dráhu mezi kterýmikoli body ve státu a spojovati se na hranicích státu s železnicemi jiných států. Každá společnost železniční má míti právo se svou dráhou přeříznouti, spojití se neb křižovati kteroukoli jinou dráhu; a má každá přijímati a dovážeti od druhé cestující, náklad, káry naložené i prázdné, bezodkladu neb rozdělování pod takovými pravidly, jaké zákon předepíše.

Odd. 2. Železnice dosud vystavěné, aneb které později by se v tomto státu vystavěly, jsou tímto prohlášené za veřejné silnice a společnosti železniční za obecné dodavatele. Zákonodárství má tvořiti zákony k opravování zneužití a k předejití nespravedlivého rozsuzování a vybírání v cenách dovozních a osobních na rozličných železnicích v tomto státu; a má od času k času tvořiti zákony ustanovující rozumnou nej vyšší cenu za dovoz osob a nákladu na řečených železnicích, a vymáhati všecky tyto zákony přiměřenými pokutami.

Odd. 3. Každá železnice neb jiná společnost zorganisovaná neb obchod vedoucí ve státu pod jeho zákony a právomocí, má míti a vyaržovati veřejnou pisárnu neb místo v tomto státu ku vykonávání svého obchodu, kde se má díti přenášení akcií a kde se drží ku nahlédnutí akcionářů takových společností, knihy, v nichž by byl zaznamenán obnos základní jistiny upsané, jména majitelů akcií, obnosy které každému dotyčnému náleží, obnos akcií splacených a kým, přenešení řečených akcií s udáním dne toho přenešení, obnos příjmů a povinností, a jména i místo obydlí její úřadníků. ředitelové každé železniční společnosti mají držeti ročně jednu schůzi v tomto státu, o čemž uveřejní se veřejná oznámka nejméně na třicet dní na před, a předseda neb správce má podati výroční zprávu pod přísahou účetníka neb guvernéra, o svých činech a jednáních, kterážto zpráva má obsahovati takové záležitosti k železnici náležející, jak zákonem bude předepsáno. Zákonodárství má tvořiti zákony, které by přístojnými pokutami vynucovaly ustanovení tohoto oddělení.

Odd. 4. Pohyblivý majetek a všecko jiné movité jmění náležející kterékoli společnosti neb tělesu železničnímu v tomto státu, má býti považováno za osobní majetní, a jeho hmotné a osobní jmění, neb kterákoli jeho čásf, má býti podrobena zabavení a prodeji tímže spůsobein, jako jmění jednotlivců. A zákonodárství nemá tvořiti nižádné zákony které by vyjímaly některý takový majetek od zabavení a prodeje.

Odd. 5. Nižádná železniční neb jiná společnost, aneb najímatelé, kupovatelé a ředitelové některé železniční společnosti, nemají spolčovati jmění, majetek neb svobody takové společnosti s jinou, aniž najímati, kupovati práce neb svobody jiné, aniž jakýmkoli spůsobein dolů ížeti na některou společnost železniční vlastníci neb mající pod dohlídkou svou dráhu rovnoběžnou neb závodící; aniž má některý úřadník takové společnosti železniční jednati eo úřadník některé jiné železniční společnosti, která by vlastnila neb měla dohlídku nad dráhon rovnoběžnou neb závodící.

Odd. 6. Nižádná společnost železniční utvořená pod zákony tohoto státu nemá sjednotiti se soukromnou neb soudní prodeji neb jinak s některou společností železniční organisovanou pod zákony kteréhokoli jiného státu neb Soustátí.

Odd. 7. Nižádný zákon nemá býti utvořen od zákonodárství, který by uděloval právo ku vystavění a užívání nějaké pouliční železnice v některém městě, městysu neb vesnici aneb na některé obecné silnici, aniž by nebyl dříve vyžádán souhlas místních úřadů, které mají právomoenost nad ulicí neb silnicí, na níž se má vystavěti taková dráha pouliční.

Odd. 8. Nižádné železniční těleso stávající v době přijetí této ústavy nemá míti výhody nějakého budoucího zákonodárství vyjma na podmínku, že dokonale přijme všecka ustanovení této ústavy železnic se týkající.

Odd. 9. Nižádná železnice která bude požději stavěna v tomto státu, nemá minouti v odlehlosti tří mil některe okresní sídlo, aniž by táhla se zkrze ně a neustanovila a nevydržovala v něm stanici, leda by bylo jí v tom překáženo přírodními překážkami, jako jsou proudy, pahrbky neb vrchy, předpokládaje že by takový městys neb občané jeho darovali železnici právo cesty zkrze své hranice a dostatečně půdy pro obyčejný účel stanice.

Gallery

Article X, Sections 4-9

Article 10, Sections 4-9