Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek IX: Okresy

Článek IX.beginning page of Article 9

Okresy

Oddělení 1. Zákonodárství jest zmocněno utvořiti okresy pro pohodlí lidu podlé následujících ustanovení:

Předně, lía území státu běžícím mimo všecky okresy nyní stávající nemají tvořiti se okresy nové s menším objemem nežli devět set čtverečných mil ve čtvercové formě, leda by tomu bránily dříve stávající hranice. Když by státní hranice nedovolily toto vykonati v okresích pohraničních, může objem ten býti menšim. Území zmíněné může v kterékoli době v celku neb v části, býti připojeno za účely soudními a vyměřovacími k nejbližšímu organisovanému okresu neb okresům.

Za druhé. Z území . některého okresu neb okresů nyní stávajících nemá býti žádný nový okres utvořen, který by mělmenší objem nežli sedm set čtverečních mil, aniž smí kterýkoli nyní stávající okres býti zmenšen na menší objem nežli sedmset mil čtverečných. Žádné nové okresy nemají se tvořiti, tak aby blížily se více nežli dvanácte mil okresnímu sídlu kteréhokoli okresu, z něhož by byly celkem neb částí vzaty. Okresy s objemem území menším nežli devět set mil čtverečných, avšak mající sedm set neb více čtverečných mil v objemu nyní stávajících okresů, mohou býti tvořeny hlasováním dvou třetin každého domu zákonodárstva, vzatým dle „ano" a „ne" a zanešeným v zápiskách. Kterýkoli okres nyní stávající může býti zmenšen v objemů svém na sedm set čtverečných mil, ale ne méDě stejným odhlasováním dvou třetin. Kdykoli by nějaká čásť okresu byla odloučena a připojena k jinému okresu neb přetvořena v jiný, ta čásť odloučená má býti držána a povinována platiti svůj poměr všech dluhů tehdy stávajících v tom okresu, takovým spůsobem, jak toho zákon předpíše.

Za třetí. .Nižádná čásť některého stávajícího okresu nemá od něho býti odloučena a připojena k jinému stávajícímu okresu, dokud návrhy k takové změně by nebyly předloženy, takovým spůsobem, jak toho zákon předpisuje, k odhlasování voličům obou okresů a dokud by neobdržely většinu hlasů všech hlasujících o té otázce v každém okresu.

Okresní sídla.

 

Odd. 2. Zákonodárstvo má přijímati zákony pravidlující spůsob překládání okresních sídel, avšak nizadne okresní sídlo umístěné v objemu pěti mil zeměpisného středu toho okresu nemá býti přeloženo vyjma na odhlasováni dvěma třetinami všech voličů hlasujících o tom předmětu. Většina takových voličů však při takové volbě hlasujících může přesidliti sídlo okresní z místa více nežli pět mil vzdáleného od objemu pětimílového zeměpisného středu okresů do místa y pěti mílovém objemu takového středu, v každém případu má střed býti ustanoven písemným osvědčením komisaře vrchního pozemkového úřadu.

Article IX, Section 1

Article IX, Section 1

Article IX, Sections 1-2

Article 9, Sections 1-2

Article 9, Section 2 continued

Article 9, Section 2 continued