Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek VII: Obecné svobodné Školy

Článek VII.beginning page of Article 7

Obecné svobodné Školy.

Oddělení 1. Ano všeobecné rozšíření vědomostí jesti nevyhnutelno ku zachování svobod a práv lidu, tož má by ti povinostf zákonodárstva státního, aby zřizovalo a činilo dobrá opatření pro podporování a udržování vydatné soustavy obecných svobodných škol.

Odd. 2. Veškeré zálohy, pozemky a jiné jmění až dosud na stranu odložené a věnované pro podporu obecných škol; všecky střídavé sekce pozemků zachovaných od státu zdarů dosaváde učiněných, aneb které by se později ještě mohly učiniti, železnicím neb jiným společnostem jakékoli povahy, jedna půle obecné půdy státu; a veškeré obnosy peněz, které by přišly státu z prodeje nějaké části těch samých, má tvořiti těch samých stálou obecnou školní zálohu.

Odd. 3. Ročně má se odložiti stranou ne více nežli jedna čtvrt obecných důchodů státních, a daň z hlavy obnášející jeden dolar z každého mužského obyvatele tohoto státu mezi roky stáří dvacátým prvním a šedesátým, ve prospěch obecných svobodných škol.

Odd. 4. Pozemky tyto stranou odložené pro zálohu obecných svobodných škol mají prodávati se pod takovými výminkami, v takové doby a za takových okolností, jak bude zákonem předepsáno; a zákonodárstvo nemá míti moc darovati nějaká ulehčení kupujícím je. Účetník má uložiti výnosy z takových prodejů a z těch, které až dosnd byly provedeny, tak jak by to nařídil výbor školní, 6 jehož zřízení se tuto jedná, v úpisech tohoto státu, když takové jsou k dostáni, jinako v úpisech takových; a úpisy spolkové nyní řečené záloze už přináležející mají též tak býti uloženy ve státních úpisech, když takové byly by k dostání j na podmínky výhodné pro školní zálohu.

Odd. 5. Kapitál všech úpisů a jiných záloh, a kapitál povstávající z prodeje pozemků až dosud uložených stranou ve prospěch řečené školní zálohy, má tvořiti školní zálohu; a veškeré úroky, které se z něho dají utržiti a poplatky tímto povolené a vybírané mají býti běžnou školní zálohou, která výročně se má obrátiti na yydržováuí obecných svobodných škol. A nikdy nemá nižádný zákon býti přijatý který by vykazoval nějakou čáeť to hoto stálého neb běžného obnosu zálohy školní k nějakému jinému účelu, ať jakémukoli, aniž má týž neb jeho některá čásť býtkdy vykázána neb věnována vo prospěch nějaké školy sektářské, a běžná záloha školní, o níž tuto ustanoveno, má se rozděliti mezi jednotlivé okresy dle jejich školního obyvatelstva a upotřebené takovým spůsobem, jak bude zákonem ustanoveno.

Odd. 6. Veškeré pozemky až dosud věnované aneb které později věnované budou, jednotlivým okresům tohoto státu pro vychovatelství neb školy, jsou právem majetkem řečených okresů, jímž byly jsou věnovány, a právo majetní k nim jest složeno v okresích těch, a nižádné nepříznivé majetnictví neb obmezení nemá nikdy míti moci proti právomoci toho kterého okresu. Každý okres může prodati své pozemky neb jich částě, neb s nimi jinak naložiti, pokud děje se to podlé soudu komisařů okresu toho. Skuteční osadníci, kteří na těch pozemcích bydlí, mají býti chráněni v prvním právu ku koupení jich sobě potud, pokud jsou na nich osazeni, když to nepřesahuje jedno sto a šedesáte akrů, za cenu řečeným soudem ustanovenhů, kterážto cena nemá obsahováti v sobě cenu stávajících oprav učiněných od takových osadníků. Řečené pozemky a výtěžky z nich, když by se prodaly, mají býti držány • řečenými okresy jedině co pověření ve prospěch obecných tamních škol; řečené výtěžky ale mají uloženy býti v úpisech státu Texas, neb Soustátí, a pouze úroky z nich mají, býti užívány a vydávány každoročně.

Odd. 7. Zvláštní školy mají se opatřiti pro bílé a pro černošské děti, a nestranné opatření má se státi pró oboje.

Odd. 8. Guvernér, účetník a tajemník státu mají tvořiti výbor školní, který má roztřiďovati a rozdělovati řečené zálohy mezi jednotlivé okresy a vykonatí takové jiné povinosti ohledně obecných škol, jaké. byly by zákonem předepsány.

Útulky.

Odd. 9. Veškeré pozemkj až dosud věnované ve prospěch útulků pro blázny, slepce hluchoněmé a osiřelé, zároveň s takovými dary, které se staly neb které by se později státi mohly pro některý z nich dotýčně, jakož jest naznačeno při jednotlivých podarováních, tímto odstavují se stranuu ku utvoření stálé zálohy ku podporování, udržování a opravování řečených útulků. A zákonodárstvo může postarati se o prodej pozemků těch a o uložení výtěžků spůsobem jakým postaráno jest o prodej a uložení pozemků školních v oddělení 4. tohoto ělánkii.

Universita.

Odd. 10. Zákonodárství má co možno jen nejdříve založitié zorganisovati a postarati se o vydržení, podporu a řízení jedné university první třídy, kteráž by byla umístěna hlasováním lidu, tohoto státu, a jmenovala by se „Universita v Texas“ ks povzne šení literatury a věd a umění, zahrnuje v to odbor rolnický a průmislnický.

Odd. 11. Aby mohlo zákonodárství vykonati povinnost naň v předcházejícím oddělení vložené, tímto sfe vyslovuje, že veškeré pozemky a jiný majetek až dosud odložený a věnovaný nazaložení a udržení „university texaaské“ zároveň se všemi výtěžky z prodeje jejich až dosud učiněných, neb v budoucnosti učiněnu býti majících, a všecky dary, věnování a výkazy, které by později učinil stát Texas neb některý jiný darovatel, mají tvořiti a býti stálou zálohou universitní. A ty samé, jakmile budouzpeněžené a do pokladny státní přivedené (zároveň s takovými obnosy k záloze náležejícími, které by teď nalézaly se Už v pokladně), mají býti uloženy v úpiseeh státu Texas, když by tyto byly k dostání; a kdyby ne, tedy v. úpisech Soustátí, a úroky z nich přicházející mají býti podrobeny věnování zákonodárstva za dokonání účelu projeveného v oddělení předcházejí cím; předpokládaje, že jedna desitina střídavých sekcí pozemků věnovaných želežnicím, zachovaných státem, které byly odděleny stranou a věnovaný ku zařízení „university texanské“ zákonem zákonodárstva ze dne 11. února, 1858, pod ohlavením: „Zákon ku zřízení „University v Texas“, nemají býti v to počítány aniž tvořiti nějakou část stálé zálohy universitní.

Odd. 12. Pozemky tímto stranou oddělené pro universitní zálohu mají býti prodávané pod takovými pravidly, v takové doby a za takové ceny, jak o tom zákon ustanoví. A zákonodárství má postarati se o řádné sebrání, při vypršení lhůty, všech dluhů povinných na účet pozemků universitních až dosud prodaných, aneb které později by byly prodané, a nemá v nižádném případu míti moc učiniti nějaké úlevy kupujícím.

Odd. 13. Kolej rolnická a řemeslnická v Texas, založená zákonem zákonodárství, přijatým dne 17. dubna 1871, umístěná v okresu Brazos, jest tímto učiněna a ustanovena odvětvím university v Texas, ku vyučování v rolnictví, řemeslu umění a přírodních védách s tím spojených. A zákonodárství má ve svém nejbližším zasedání učiniti věnování nepřesahující čtyřicet tisíc dollarů pro sestavení a dokonání budov a oprav, a pro zaopatření potřebného nářadí a nábytku, aby se moMa řečená kolej učiniti bezodkladně obyvatelnou a užitečnou.

Odd. 14. Zákonodárství zároveň, když to za vhodné uzná, má ustanoviti a zaříditi pro vydržování koleje neb odvětví university pro vyučování černošské mládeže státu, kteráž by byla umístěna dle hlasování lidu; předpokládaje, že žádný poplatek nemá býti ukládán, a žádné peníze věnované z obecných důchodů, ani pro tento účel aniž pro zařízení a vystavění budov unijversity v Texas.

Odd. 15. Mimo pozemky až dosud darované universitě v Texas, tímto staví se stranou a věnuje se za nadání na udržení a podporování řečené university a její odvětví jeden milion akrů nezadaných ještě pozemků veřejné půdy státu, aby byla vybraná a vyměřená, jak by zákon o tom ustanovil; a řečené pozemky mají býti prodávané pod těmi samými pravidly, a výtěžek z nich uložený tím šatným spůsobem, jakož jest ustanoveno o prodeji a uložení stálé zálohy universitní; a zákonodárství nemá míti moc uděbti nějaké úlevy kupujícím pozemky řečené.

Article VII, Sections 1-5

Article 7, Sections 1-5

Article VII, Sections 5-9

Article 7, Sections 5-9

Article VII, Sections 9-13

Article 7, Sections 9-13

Article VII, Sections 13-15; Article VIII, Section 1

Article 7, Sections 13-15; Article 8, Section 1