Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek VI: Hlasovací právo

Článek VI.beginning page of Article VI

Hlasovací právo.

Oddálení 1. Následující třídy osob nemají míti povoleno lilasovati v tomto státu, a sice:

Předně — Osoby pod dvacátým prvním rokem stáří.

Za druhé — Pomatenci a blázni.

Za třetí— Veškeří chudí podporovaní a vydržovaní od veškerého okresu.

Za čtvrté — Všecky osoby usvědčené z- nějakého těžkého přestupku, před takovými výminkami, jaké by zákonodárstvo učinilo.

Za páté—Všichni vojáci, námořníci a lodníci, zaneprázdněni ve službě vojska neb loďstva Soustátí.

Odd. 2. Každá mužská osoba, která nepodléhá některé shora zmíněné výmince, která dosáhla stáří jeden a dvacet let, jest občanem Soustátí, a která by byla bydlela v tomto státu jeden rok před volbou a posledních šest měsíců, v okresu neb svobodu, v němž hlas svůj odevzdává, má býti považována za oprávněného voliče; a každá mužská osoba v cizině rozená, která nepodléhá žádné shora jmenované výmince, která kdykoli před volbou byla by vyjádřila svůj úmysl státi se občanem Soustátí podlé spolkových naturalizačních zákonů, a která by bydlela v tomto státu jeden rok nejblíže před volbou předcházející, a posledních šest měsíců v okresu, v němž nabízí se hlasovati, má býti též považována za oprávněného voliče; a všichni voliči mají hlasovati v obvodu volebním, v němž bydlí; předpokládaje, že voliči žijící v některém nezorganisovaném okresu mohou voliti při každých volbách v kterémkoli volebním precinktu v okresu, ku kterému takový okres jest při vtělen k vůli soudním záležitostem.

Odd. 3. Veškeří oprávnění voliči ve státu, jak jsou tuto popsáni, kteří by bydleli po šest měsíců bezprostředně volbu předcházejících v hranicích některého města neb inkorporovaného městyse, mají míti právo hlasovati pro majora a všecky ostatní volební ůřadníky; avšak při všech volbách, v nichž se jedná o rozhodnutí o výdaji peněz neb převzetí dluhu, pouze ti jsou oprávněnými voliči, kteří platí daně ze jmění nalézajícího se v jmenovaném městě neb inkorporováném městvsu; předpokládaje, že žádná dafí z hlavy nebude se vybírati na splacení dluhů takto učiněných, s osob zbavených hlasovacího práva v ohledu tomto.

Odd. 4. Při všech volbách lidv, má díti se hlasování lístky a zákonodárství má ustanoviti, jak se lístky mají sčítati, a má učiniti taková jiná pravidla, kterých bude třeba ku odkrytí a potrestání podvodu a zachování čistoty volebního osudí; avšak nižádný zákon nemá nikdy býti přijat žádající registraci, voličů tohoto státu.

Odd. 5. Voliči mají ve všech případech, vyjma zradu, těžký přečin neb porušení míru, býti osvobozeui od zatknutí a vězení, pokud ]sou přítomni u voleb, a jdouce k ínm neb od nich.

Article VI, Section 1

Article 6, Section 1

Article VI, Section 1; Article VII, Sections 1-5

Article 6, Section 1; Article 7, Sections 1-5