Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek V: Soudní odbor

Článek V.beginning page of Article 5

Soudní odbor

 

Odd. 1. Soudní moc tohoto státu budiž složena v jednom nejvyšším soudu, v soudu odvolacím, v soudech krajských, v soudech okresních, v soudech komisařů, v soudech smírčích sudích, a v takových jiných soudech, které by se ustanovily zákonem. Zákonodárství může stanovití kriminální krajské soudy s takovou právomocností, jakou by předepsalo, avšak žádný takový soud se nezaloží, dokud kraj ten neobsahuje město, v němž by sídlelo nejméně třicet tisíc obyvalelů uznalých spolkovým sčítáním neb jiným úřadním součtem, předpokládá j e, že takový městysúeb město by vydržovalo krajský ten kriminální soud když by byl zřízen. Kriminální soud krajský okresů Galveston a Ha ris má pokračovati s krajem, právomocností a organizací teď stávající’dokud nebude zákonem jinak ustanoyeno.

Odd. 2. Nejvyšší dvůr má se skládati z hlavního sudího a dvou společných sudí, z nichž dva vždy tvoří kvorum, a souhlas dvou soud, ců jest vždy třeba ku rozhodnutí nějaké záležitosti. Žádná osoba nemá býti volitilná do úřadů sudího nejvyššího neb přiřaděného ku nejvýššímu soudu, leda by byla v době zvolení občanem Soustátí a tohoto Státu ; a pokud nebyl dosáhl stáří třiceti roků, a nebyl skutečným právníkem neb soudním sudím při některém soudu tohoto státu, neb takovým sudím i právníkem zároveň nejméně sedm roků. Řečený vrchní sudí a jeho přísedící soudcové mají býti zvoleni oprávněnými voliči tohoto státu při hlavních volbách, mají úřady své držeti na šest roků, a každý z neb má dostávati výročně služné ne více nežli tři tisíce pět set a padesáte dolarů. V případu uprázdnění úřadu vrchního sudího neb přísedícího sudího při soudu nejvyšším, guvernér vyplní uprázdnění až do nejbližší yolby hlavní pro státní úřadníky, a při takové hlavní volbě uprázdnění za nevyplynutou lhůtu má býti vyplněno zvolením od voličů oprávněných ve státu.

Odd. 3. Nej vyšší soud má míti právomocnost odvolací pouze, kteráž má býti tak veliká jak hranice státu avšak potahuje se pouze na ci'vilní případy, nad nimiž mají krajské soudy původní a dovolací práyomocnost. Odvolání mohou se povoliti od soudů interlokutorních při krajských soudech, v takových případech a pod takovými pravidly, jak zákon předpisuje. Nejvyšší soud a soudcové jeho mají míti moc vy dati pod takovými pravidly, jaké zákon předpisuje, listinu „manda' mus“- a všecky jiné listiny potřebné k vymožení právomocnosti řečeného soudu. Nejvyšší dvůr má míti moc na „affidavit“ neb jinako, jak soud by za dobro uznal, přesvědčiti se o pravém stavu věci, jaké jest potřebí ku řádnému vykonávání právomocnosti. Nejvyšší soud má zasedati pro vykonávání záležitostí svých od pryního pondělka v řijnu až do poslední soboty v červnu každého roku v sídle vlády, a ne ve více nežli ve dvou místech ve státu.

Odd. 4. Nejvyšší dvůr máTustanoviti zapisovatele pro každé místo, kde by zasedal, a každý z řečených zapisovatelů má podati záruku takovým spůsobem, jak toho nyní zákon žádá, aneb jak by toho potom žádal, má držeti úřad na čtyry roky, a má býti podroben sesazení řečeného soudu pro dobrou příčinu proti němu v řečeném soudě v knihách zanesenou.

Odd. 5. Soud odvolací má sestávatize tří sudích, z nichž vždy dvá mají tvořiti dostatečný počet k odhlasování, a souhlas dvou sudích má býti potřebným k rozhodnutí řečeného soudu. Mají byti zvoleni opráněnými voliči státu při hlavních volbách, Mají býti občany Soustátí a tohoto státu; mají býti staří nejméně třicet let v době zvolení; každý z nich musí býti zkušený právník anebo sudí některého soudu tohoto stá tu, aneb takový právník a sudí zároveň, za nejméně sedm roků. Řečeni soudcové mají držeti své úřady na dobu šesti roků, a každý z nich má obdržeti výroční služné tři tisíce pět set a padesát dolarů, kteréž nemohou se zvýšiti neb snížiti běhemjich úřadování.

Odd. 6. Soud odvolací má právomocenství odvolační stejně rozšířené jako státní hranice ve všech kriminálních řízeních jakéhokoli stupně, a ve všech civilních řízeních, leda by později jinak bylo ustanovení zákonem, čehož okresní soudy mají původní neb odvolací právomocnost. V řízeních civilních jeho rozhodnutí se neuveřejňuje, leda by uveřejnění takových rozhodnutí bylo žádáno zákonem. Soud odvolací a toho soudcové mají míti moc vydati listinu „Habeas corpus“; a po.d takovými pravidly, jak by je zákon předepsal, vydati takové listiny, jak jich bude třeba k vymožení jeho vlastní právomocnosti. Soud odvolací má míti právo na písemná udání (affidavits) neb jinak, jak by soud sám za dob ré uznal, přesvědčiti se o takových záležitostech skutečnosti, jaké byly by potřebné k vykonávání jeho právomocnosti. Soud odvolací ma zasedati k vykonávání prací svých od prvního pondělka v řijnu až do poslední soboty v červnu každého roku, v hlavním sídelním městě, a ne ve více nežli ve dvou jiných místech ve státu, kde by nejvyšší dvůr držel svá zasedání. Soud má ustanoviti zapisovatele pro každé místo, kde by zasedal a každý ten řečený zapisovatel má dáti záruku takovým spůsobem jak toho zákon nyní požaduje neb budoucně požadovatibnde; má držeti úřad svůj na čtyři roky, a má býti podroben sesazení od řečeného soudu pro dobrou příčinu zapsanou v zápiskách řečeného soudu.

Odd. 7. Stát má býti rozdělen na dvacet a šest soudních okresků, kterýž počet může zákonodárstvem býti zrušen. Pro každý okresek má býti zvolen od oprávněných voličů jeho při hlavních volbách členů do zákonodárstva jeden sudí, který má býti nejméně dvacet a pět roků stár, má býti občanem Soustátí, musí býti výkonným právníkem anebo sudím při některém soudu tohoto státu nejméně za dobu čtyřech roků, a musí bydleti v okresku, v němž jest zvolen, dva roky nejblíže předcházející jeho zvolení; musí bydleti ve svém okresu po dobu držení svého úřadu; má di’žeti úřad svůj na dobu čtyřech roků; má obdržeti roční služné dvaceti pěti set dolarů, kteréž služné nemá býti zvýšeno neb sníženo během lhůty jeho úřadování; a má držeti piavidelné soudní lhůty v jednom místě každého okresu tohoto okresku dvakráte v roce každém takovým spůsobem, jak bude zákonem předepsáno. Zákonodárství má míti moc všeobecným zákonem splnomocni ti držení zvláštních lhůt soudních v kterémkoli okresu k vůli vykonání práce; a mápostarati se o držení okreskových soudů, když by jeho sudí byl nepřítomen aneb pro nějakou příčinu by byl neschopným učiněn neb nemohl předsedati.

Odd. 8. Okreskový soud má míti původní právomocuost v kri" minálních řízeních stupně felonie, ve všech přích ve prospěch stá tu ku vymožení pokut, zabavení aneb odúmrtí; ve všech řízeních rozvodních; ve všech řízeních špatného chování se ohledně úředního jednání; ve všech řízeních ku vydobytí náhrad pro urážku na cti neb poškození dobrého jména a povahy, ve všech řízeních o dobytí práva majetního k pozemkům, pro vydobytí závazků na něm lpících; ye všech řízeních v rozepřích o právo majetní zvednutých mocí nějakého zabavení, sekvestrace, osvojení, když majetek, z něhož se vybírá poplatek jest roveň aneb přesaliuje v ceně své pět set dolarů; a ve všech řízeních, stížnostěch, neb přích jakýchkoli, bez ohledu ua nějaký rozdíl mezi právem a zvykem, když záležitost v rozepři jsoucí jest oceněna v obnosu pěti set dolarů vyjma úroky, a řečené ty soudy a jich soudcové mají míti moc vydati listiny „habeas corpus“ v případech felonie, „mandamus“ k zaba vení „certiorai“ a všecky listiny potřebné k vymožení své právomocnosti. Okreskové soudy mají míti odvolací právomocnost a vrchní dohlídku v probatních záležitostech nad okresním soudem ustanoveným v každém okresu ku ustanovení strážců neb poručníků, dávání spisů odkazovacích a správčích, ku spořádání účtů vykonavatelů závětí, správců a poručníků, a ku vykonávání prací týkajících se majetku: a původní právomocnost o vrchní dohlídku nad vykonavateli závětí, správcemi poručníky a nedospělými pod takovými pravídly jaké by byly předepsány zákonodárstvím. Veškerá řízení nyní před nejvyšším soudem vězící, nad nimiž má soud odvolací právomocnosti odvolací pod ustanoveními tohoto článku, mají co nejdříve jen bude možno po zařízení řečených soudů, odvolacích, býti stvrzená a zápisky odevzdané soudu odvolacímu, a mají býti rozhodnuta takovým soudem odvolacím, tak jako by ty samé byly původně podány k odvolání k takovému soudu.

Odd. 9. Pro každý soud okreskový mábýti ustanoven v každém okresu zapisovatel, který má býti zvolen oprávněnými voliči pro úřady státní a okresní, a který má držeti úřad svůj na dva roky, podroben jsa sezení áa sdělení, aneb na- obžalování velké poroty a na usvědčení malou porotou. V případu uprázdnění sudí okresního soudu má míti moc ustanoviti zapisovatele, který drží úřad svůj až do té doby, kde se úřad, ten obsadí zvolením.

Odd. 10. V přelíčení všech případů v okreskovém soudu, žalobník neb obžalovaný má po odevzdání žádosti před otevřeným soudem, míti právo přelíčení před porotou; avšak žádDá porota nemá býti sestavěna v kterékoli při civilní, leda by to bylo '-yžadováno jednou stranou přezmíněné, a plat pro porotu má býti složen stranou tou, která ji žádala v tak velikém obnosu as takovými výminkami, jak by zákonodárstvo předepsalo bylo.

Odd. 11. Nižádný sudí nemá zasedati v něktei^šm řízení soudním, y němž by měl nějakého sám zájmu, aneb kde by jedna z obou stran byla s ním spříbuzněna příbuzenstvím neb přátelstvím v takovém stupni jak by zákon předpisoval, aneb kde by on byl právnickým rádcem u věci té. Kdyby nej vyšší soudní dvůr, aneb soud odvolací, aneb někteří dva členové jednoho neb druhého byli takovýmto spůsobem neschopnými učiněni ku slyšení a rozhodnutí nějaké pře v řečeném zasedání soudu, to samé má se sděliti guvernéru státu tohoto, který okamžitě obešle pořebný počet osob v zákonu obeznámený ku přelíčení a rozhodnutí řečené pře neb řeČenýcli pří. Když by sudí soudu okreskového nebyl schopen pro některou s hora udanou příčinu, strany dotyčné smluvivše se, mohou ustáno viti náležitou osobu ku soudnímu řízení této záležitosti; aneb, kdyby se jim nepodařilo tak učiniti, má býti ustanovena schopná osoba ku líčení pře této v okresu, kde jest zadaná takovým spůsobem, tak by zákon přodpisoval. A okreskoví sudí mohou zaměniti okresky, aneb obývati zasedání soudní jeden za druhého, když to za výhodné uznají, a mají tak učiniti, když toho zákon, vyžaduje. Neschopnost soudců u nižších soudních stolic má býti odpomože no, a uprázdnění v jich úřadech má býti nahraženo tak, jak toho zákon předpisuje.

Odd. 12. Všichni sudí nej vyššího soudu, soudu odvolacího a soudů okreskových mají mocí svých úřadů býti zachovavatelé a hajitelé míru po celém státu. Sloh všech listin a pří má zníti za „Stát Texas“. Veškerá stíhání soudní mají se díti jmenem a mocí „Státu Texas“, a ůkončovoti „proti míru a vážnosti státu.“

Odd. 13. Velké a malé poroty při soudech okreskových amjí skládati se z dvanácti mužů'; avšak devět členů poroty velké má tvořiti dostatečný počet ku vykonávání práce a ku předkládání návrhů. V přelíčeních případů civilních a v přelíčeních případů kriminálních pod stupeň felonie v okreskových soudech, když devět členů poroty shodne se, mohou vydati rozsudek; avšak když má se vydati rozsudek počtem menším, nežli je celek, musí býti podepsán každým členem poroty souhlasícím s ním. Kdyžby během přelíčení porotou nějakého řízení jeden neb více porotců, ne více ale nežli tři, zemřeli, aneb by byli noschopnými učiněni k zasedání, ostatní porotci mají moc vydati rozsudek j předpokládaje, že by zákonodárství mohlo změniti neb Přestrojiti pravidlo splmocfíující menší nežli celý počet porotníků k vydání rozhodnutí.

Odd. 14. Soudní okresky tohoto státu a doba držení soudů v něm jsou ustanoveny nařízením, které tvoří část této ústavy, dokud by nebylo jinako zákonem ustanoveno.

Odd. 15. V každém okresu tohoto státu má se ustanoviti okresní soud, kterýž má býti soudem zapisovacím ; a tu má býti zvolen v každém okresu oprávněnými voliči okresní sudí, který dobře musí býti obeznámen v zákonech státu, má býti zachavatelení míru, a má držeti svůj úřad na dva roky, dokud jeho nástupce by nebyl zvolen a přijat. Má obdržeti náhrady zasvé služby takové poplatky a příspěvky, kteréž by zákon předepsal.

Odd. 16. Soud okresní má míti původní právomocnost nade všemi urážkami, nad nimiž není daná výhradní právomocnost pů vodní soudům smírčím, jak tyto jsou a nebo budou později v zákoně vyznačeny, a když pokuta uložena oýti mající přesahovala by dve stě dolarů ; a mají míti původní právomocnost ve všech civilních řízeních, když záležitost pře měla by přesahovati cenu dvou set dolarů a nepřesahovala by pět set dolarů bez úroků; a souběžnou právomocnost s okreskovými soudy, když záležitost přelíčeni přesahovala by jeden tisíc dolarů nepočítaje úroky, avšak nemá míti právomocnost v přelíčeních za znovu nabytí pozemků. Mají míti dále odvolací právomocnost v případech civilních i kriminálních, v nichž soudy smírčí mají právomocnost původní, avšak jen v takových civilních přích, když rozsudek soudu, z něhož se kdo odvolává, by přesahoval dvacet dolarů vyjma útraty, pod takovými pravidly, jaké by zákon předpisoval. Ve všech odvoláních od soudu smírčích má byti přelíčení obftoveno před soudy okresními, a když by rozsudek učiněný neb pokuta uložená od okresního soudu nepřesahovala jedno sto dolarů, má býti takové přelíčeni ukončující ; avšak když rozsudek učiněný neb trest uložený přesahoval by jedno sto dolarů, tak dobře ve přích civilních jako kriminálních, kteréž nalézají se ve výhradném právomocenství, může se učiniti odvolání k soudu odvolacímu pod takovými pravidly, jaké by zákon předepsa1. Okresní soudy mají míti všeobecnou právomocnost soudu probátnílio. Oni mají zkoumati závětě, ustanovovati poručníky nad neplnoletými, pomatenci,blázny, osobami smysly nevládnoucími a obecnými opilci, udělovati listy závětní a správčí, spravovati účty vykonavatelů, správců a poručníků, vvkonávati veškeré práce náležející ku majetku zemřelých'osob nedospělých, pomatenců, bláznů, osob smysly nevládnoucích a obecných opilců, v to zahrnuje obecné uspořádání, podělení a rozdělení majetku zemřelých osob a učenníků nedospělých, jak zákon by ustanovoval. A soudy okresní neb jejich soud, cové, mají míti moc vydávati listiny mandamus, injunkce a všecky jiné listiny potřebné k vymóžení právomocnosti řečených soudů; a vydávati listiny „Habeas corpusíl v případech kde přečin udávaný jest v objemu právomocnosti okresního soudu, aneb některého jiného soudu nižšího nežli je tento. Okresní soud nemá míti kriminální právomocnosti v kterémkoli okresu, v kterém by byl už kriminální okreskový úřad, leda by to zvláště bylo uloženo zákonem. A v takových okresích odvolání od soudů smírčích a jiných nižších soudů a stanic, v případech kriminálních má díti se ku kriminálním soudům okreskovým pod takovými pravidly, jaká by,byla předepsaná zákonem ; a ve všech takových případech může zadati se odvolání cd takových okreskových soudů k soudu odvolacímu. Nějaké přelíčení ležící před okreskovým soudem, které by okresní sudí nebyl schopen rozhodnouti, má se přenésti k okreskovému úřadu téhož okresu ku přelíčení, a kdyby tu stávalo nějaké příčiny, pro kterou by sudí okresní nebyl schopen ku rozhodování takové pře, nad kterou má právomocnost okresní soud, tu soud okreskový v takovém okreäu má. původní právomocnost nad takovou záležitostí.

Odd. 17. Okresní soud má držeti lhůtu pro civilní řízeny nejméně jednou za každé dva měsíce, a má vykonati řízení probátní buď ve lhůtní době neb uprázdnění, jak by zákon o tom ustanovil, a řečený soud má držeti lhůtu pro kriminální řízeni jednou každého měsíce, jak by zákon o tom ustanovil. Pronásledování mohou býti počata při řečeném soudu oznámením zaneseným okresním zástupcem, aneb skrze, affidavit, jak zákon o tom ustanoví. Velké poroty sestavené při soudech okreskových mají vyšetřovati přestupky, a všecky obžaloby na takové odevzdané do okreskového soudu, mají ihned připsány býti soudům okresním neb jiným nižším soudům, které mají právomocnost rozhodovati o tom; a když taková obžaloba v okresu jest poražena, neb v jiném nižším soudu, osoba obviněna nemá býti propuštěna, je-li příčina viny poněkud pravděpodobná, ale může býti podržena soudem takovým neb úřadem na odpověď oznámení neb affidavit. Porota při okresním soudu má se skládati ze šesti mužů ; avšak žádná porota nemá býti složena by soudila civilní pře, leda by to bylo žádáno od jedné strany, která zaplatí porotě té za její práci její plat napřed, jak zákon ó tom by předepsal, leda by učinila affidavit, že není jí možno zaplatiti ji

Odd. 18. Každý zorganisovaný okres ve státu nyní stávající neb budoucí, má býti rozdělen čas od času pro pohodlí lidu na obvody (precinkty) ne méně nežli čtyři, a ne více nežli osm. Přítomné soudy okresní mají učiníti první takové rozdělení. Následující rozděleni mají býti učiněna od soudu komisařů ustanovených v ústavě této. V každém takovém obvodu má býti zvolen při každé dvouleté voibě jeden smírčí soudce a jeden konstabl, z nichž každý má držeti úřad svůj na dobu dvou roků, a pokud jeho nástupce nebude zvolen a přijat; předpokládaje, že v kterémkoli obvodu, v němž by bylo město s osmi tisíci neb více obyvateli, mají zvoliti se dva smířČí sudí. Každý okres pak tímtéž spusobem má býti rozdělen na čtyři obvody komisařskév každém z nich má býti zvolen oprávněnými voliči jeden okresní komisař, který by držel úřad svůj na dva roky, a pokud jeho nástupce by nebyl zvolen a přijat. Okresní komisaři takto zvolení s okresním sudím co svým předsedou mají tvořiti soud okresních komisařů, který má vykonávati takové moci a právomocnost nade všemi záležitostmi okresními, pokud tato ústava neb zákony státní na ně ukládají aneb později uloží.

Odd. 19. Smířčí sudí mají míti právomocenství v kriminál, nich záležitostech všech případů, kde pokuta neb trest uloženu býti mající zákonem nepřesahovala by dvě stě dollarů a ve přích civilních‘všech případů, kde obnos, o nějž vede se soud, obnáš vě stě dollarů neb méně, nečítaje v to úroky, nad čímž není dáno výhradné právomocenství okreskovému neb okresnímu soudu ; a jiné takové právomocenství, kriminální a civilní, jaké by zákon ustanovil, pod takovými pravidly, jaké zákon předepíšea odvolání k soudům okresním mají býti povolena ve všech případech rozhodnutých při smířčích soudech, kde rozsudek by hyl pro více nežli dvacet dollarů vyjma útraty,' a ve všech kriminálních případech; pod takovými pravidly, jaké by zákon předepsal. A smírčí sudí mají býti po úřadu veřejnými notáři, a mají držeti své soudy v takové doby a na takových místech, jak zákon ustanoví.

Odd. 20. Oprávnění voličové mají též zvoliti pro každý okres okresního zapisovatele, který má držeti úřad svůj na dva roky, a má býti zapisovatelem soudu okresního a komisařského a zapisovatelem okresu, jehož povinnosti, potřeby a plat úřední má býti předepsán zákonodárstvem a uprázdnění jeho úřadu má býti vyplněno soudem komisařů až do nejbližší hlavní volby pro okresní a státní úřadníky; předpokládaje, že v okresích, které mají méně nežli osm tisíc obyvatelů může býti volba jednotlivého zapisovatele, který má vykonávat! povinnosti okreskového a okresního písaře.

Odd. 21. Okresní zástupce pro okresy, které nemají ve svém středu bydlícího okreskového zástupce, má býti zvolen oprávněnými voliči každého okresu, který má býti potvrzen guvernérem a má držeti úřad svůj na dobu dvou roků. V případu uprázdnění soud komisařů okresních má míti moc ustanoviti okresního zástupce až do nejbližší volby. Okresní zástupci mají zastupovati stát ve všech případech při soudech okreskových neb nižších ve.svých dotýčných okresích; avšak když by některý okres byl zaujat v okresku, v němž by stávalo už okreskového zástupce, tu dotyčné povinnosti zástupců okreskových a okresních mají v okresích takových spravovány býti zákonodárstvem. Zákonodárství může postarati se o zvolení okreskových zástupců v takových okresích, jak za potřebné bylo by uznáno, a učinitopatření o zaplacení okreskovým zástupcům a okresním zástupi cům ; předpokládaje, že okreskoví zástupci mají dostávati výroční služné pěti set dollarů, placených od státu, a takový plat, komise a potřeby, o jakých zákonem se usnese. Okresní zástup, ci mají dostávati co náhradu pouze takové platy, komise a potřeby, jaké zákonem budou předepsané.

Odd. 22. Zákonodárství má míti moc dle zákona místního i všeobecného, rozšiřovati, zmenšovati neb měniti civilní neb kriminální právomocnost okresních úřadů ; a v případech nějaké takové změny právoriiocnosti zákonodárství má také urovnati právomocnost jiných soudů dle této změny.

Odd. 23. Oprávnění voličové každého okresu mají též zvoliti šerifa, který má držeti úřad s vůj na dobu dvou roků, jehož povinnosti, potřeby a placení úřadní má býti předepsáno zákonodárstvem, a uprázdnění jeho úřadu má býti vyplněno soudem komisařů až do nej bližší všeobecné volby pro okresnía státní úřadníky.

Odd. 24. Soudcové okresní, zástupcové okresní, zápisovátelé okreskoví a okresní, smířčí soudcové, konstablové a ostatní okresní úřadníci mohou býti sesazeni od soudců soudů okreskových pro neschopnost, nesprávnost v úřadě, obvyklé opilství, a pro jiné příčiny zákonem vyčtené, když toho příčina byla by písemně vyložena před porotou, která by se o pravdivosti udání přesvědčila.

Odd. 25. Nejvjšší soud má býti zmocněn činiti pravidla a řády pro správu řečeného soudu a jiné soudy státní, ku pravidlování řízení a ku vykonávání řádnému všech prací jím od- kázaných.

Odd. 26. Stát nemá míti nižádného práva odvolavacího v kriminálních případech.

Odd. 27. Zákonodárství má při prvním svém zasedání postarati se o přenešení všech prací, civilních i kriminálních, zadaných ku soudům okreskovým, nad nimiž jest touto ústavou dána právomocnost soudům okresním aneb jiným nižším soudům, a o přelíčení a vyřízení všech takových případů před takovými soudy okresními a jinými nižšími.

Odd. 28. Uprázdnění v úřadech soudců nej vyššího soudm soudu odvolacího a okreskového mají býti vyplněna guvernérem až do nejblíže příštích hlavních voleb; a uprázdnění v úřadě okresního sudího a smířčích sudích má býti vyplněno soudem komisařů až do nej bližší hlavní volby pro takové úřady.

Article V, Sections 1-3

Article 5, Sections 1-3

Article V, Sections 3-6

Article 5, Sections 3-6

Article V, Sections 6-8

Article 5, Sections 6-8

Article V, Sections 8-12

Article 5, Sections 8-12

Article V, Sections 12-16

Article 5, Sections 12-16

Article V, Sections 16-17

Article 5, Sections 16-17

Article V, Sections 17-18

Article 5, Sections 17-18

Article V, Sections 19-22

Article 5, Sections 19-22

Article V, Sections 22-28; Article VI, Section 1

Article 5, Sections 22-28; Article VI, Section 1