Skip to Main Content
Tarlton Law Library logo Texas Law Home Tarlton Law Library Home
Today's Operating Hours:

Constitutions of Texas 1824-1876

Článek IV: Výkonný odbor

Článek IV.beginning page of Article 4

Výkonný odbor.

Oddělení 1. Výkonný odbor státu má skládati se z guvernéra, který budiž vrchní výkonný úřadník ve státu, náměstka guvernéra, tajemníka státu, účetníka obecných účtů, pokladníka, komisaře vrchního pozemkového xířadu a vrchního zástupce.

Odd. 2. Všichni tito hoře jmenovaní úřadníci odboru výkonného (vyjma tajemníka státu) mají býti voleni oprávněnými voliči státu v době a místech voleb pro členy zákonodárstva.

Odd. 3. Zprávy o každé volbě pro řečené výkonné úřadniky, pokud nebude jinak ustanoveno zákonem, mají býti sestavené, zapečetěné a poslané úředníky zprávu podávajícími od zákona ustanovenými, do sídla vlády, nadepsané tajemníku státukterýž odevzdá je předsedovi domu zástupců, jak brzy jen předseda takový jest zvolen ; a řečený předseda má během prvního týdne zasedání zákonodárstva otevřití a uveřejniti je u přítomnosti obou domů zákonodárstva. Osoba o níž se hlasovalo při ře čené volbě, která má nej vyšší počet hlasů pro kterýkoli z řečených úřadů dotýčných, a jsoucí ústavně zvolitelnou, má býti prohlášena předsedou, za souhlasu zákonodárstva za zvolenou do toho úřadu. Avšak když dvě neb tři osoby měly by nejvyšší a stejny počet hlasů pro' některý úřad nadřečený, jeden z nich má býti okamžitě zvolen pro jeden z úřadů těch společným hlasováním obou domů zákonodárstva. Popírané volby pro kterýkoli z řečených úřadů mají býti rozhodnuty oběma sněmovnami zákonodárstva ve společném zasedání.

Odd. 4. Guvernér má bytí nastolen prvního úterku po zorganisování zákonodárství, aneb tak brzo po něm, co nejvíce možno, a má držeti úřad svůj na dobu dvou roků, aneb až dokud jeho nástupce není řádně nastolen. Má býti nejméně třiceti roků stáří, občan Soustátí, a musel bydleti- ve státu tomto nejméně pět roků přecházejících jeho zvolení.

Odd. 5. On má v určité doby obdržeti co náhradu za své služby výroční služné čtyři tisíce dolarů a nic více, a má míti užívání a upotřebování guvernérova sídla, nábytku a ústrojí.

Odd. 6. Po celou tu dobu co drží úřad guvernéra, nemá držeti nějaký jiný úřad občanský, vojenský neb společenský aniž smí vykonávati nějaké povolání a dostávati za to plat, odměnu, náhradu, neb slib tohoto, od kterékoli osoby neb společnosti, za jakoukoli službu vykonanou a učiněnou během doby, co je guvernérem, neb kterou by pak vykonal.

Odd. 7. Má býti vrchním velitelem vojenských sil státu, leda kayž jsou povolané do skutečné služby pro Soustátí: On jest splnomocněn povolati obranu ku vykonávání zákonů státních, ku potlačení vzbouření, odrážení vpádů a hájení hranic před nepřátelskými vpády Indiánů aneb jiných loupeživých rot.

Odd. 8. Guvernér může při mimořádných příležitostech svolati zákonodárství do sídla vlády aneb na jiném místě v přípádu, že by tam panovala nemoc nějaká. Jeho provolání o té věci musí zřejmě určiti účel, pro který se zákonodárství svolává.

Odd. 9. Guvernér má na počátku každého zasedání zákonodárství a na konci lhůty-uřadovací podati zákonodárstvu sdělení skrze poselství, o stavu státu, a má odporučiti zákonodár štvu takové kroky, které by za dobré uznal. Má býti zákonodárstvu zodpovědným za všecky obecné peníze ním přijaté a vydané z jakékoli zálohy jeho rozkazu podrobené i s dosvědčeními písemnými, a má ku svému poselství přiložiti takovéto sdělení. A na počátku každého pravidelného zasedání má předložití odhadnutí obnosu peněz vyžadovaných na poplatnících daně ku všem účelům.

Odd. 10. On má přihlížeti k tomu, aby zákony byly věrně vykonávány a má osobně říditi, aneb takovým spůsobem, jak zákon předepíše, veškeré spojení a jednání státu s jinými státy a se Soustátím.

Odd. 11. Ve všech kriminálních řízeních, vyjma zrádu a obžalobu úřední, má míti moc po odsouzení uděliti úlevy, změnění trestu a omilostnění ; a pod takovými pravidly, jak zákono dárstvo předepíše, má míti moc odpustiti pokuty a zabavení. Na radu a souhlas senátu může zadržeti rozsudek takový až do uzavření následujícího zasedání zákonodárstva, předpokládaje, že ve všech případech odpuštění pokut a trestů, neb udělení ulevený proměnění trestů aneb omilostnění, má do pisárny tajemníka státu zaslati své k tomu příčiny.

Odd. 12. Veškerá uprázdnění v úřadech státních neb okreskových, vyjma zákonodárstva, mají se vyplniti, leda by jinak bylo ustaveno zákonem, ustanovením guvernéra, kteréžto ustanovení, učiněno-li během zasedání senátu, má díti se na radu a souhlas dvou třetin v senátu přítomných. rTčiněno-li za odročení Senátu, řečený ustanovenec neb některá jiná osoba ku vyplnění toho uprázdnění, má býti jmenována senátu během desíti dnů prvních v jeho zasedání. Odmítne-li je senát, místo takové okamžitě stane se uprázdněno, a guvernér bez odkladu učiní další jmenování, pokud nestane se schválení. Avšak kdyby nestalo se žádné schválení během zasedání senátu, guvernér pak nemá ustanoviti potom nějakou osobu ku vyplnění uprázdnění toho, která byla v senátu zavržena ; nýbrž může ustanoviti některou jinou osobu ku vyplnění uprázdnění toho, až do mejbližšího zasedání senátu, aneb do pravidelného zvolení do řečeného úřadu. Ustanovení do uprázdněných míst úřadních, která jsou lidem volebná, trvají pouze do nejbližší hlavní volby potom.

Odd. 13. Během zasedání zákonodárství guvernér má bydleti tam, kde zasedání se odbývá, a v každé jiné době v sídle vlády, leda by ustanovením zákonodárstva byl žádán neb splnomocněn bydleti jinde.

Odd. 14. Každý zákon, který by prošel oběma sněmovnami zákonodárstva, má býti předložen guvernéru pro jeho schválení. Když jej schyálí, má jej podepsati, ale když jej neschvaluje, má jej navrátiti se svými námitkami do sněmovny, z níž vyšel, kteráž zapíše ihned námitky učiněné do zápisků, a jme se jednati o nich. Když by po takovémto uvážení dvě třetiny členů přítomnýclr usnesly se o přijetí zákona toho, má býti poslán i s námitkami do druhé sněmovny, která jej též uvažuje a když by nalezl schválení též dvou třetin této sněmovny, stane se zákonem; avšak v takových případech hlasy obou sněmoven musí býti odevzdány s „ano“ neb „ne“, a jména údů hlasujících pro zákon aneb proti němu zanesou se do zápisků každé dotyčné sněmovny. Když by některý návrh zákona nebyl navrácen guvernérem s jeho námitkami během desíti dnů (neděli vyjímaje) když byl jemu podán, stane se zákonem zrovna tak, jako by jebyl on podepsal, leda by zákonodárstvo svým odročením zabránilo jeho navrácení, v kterémžto případu stane se zákonem, leda by on zadal jej do pisárriy tajemníka státu se svými námitkami, a oznámil to veřejným provoláním během dvaceti dnů po takovém odročení. Kdyžby některý návrh zákona předložený guvernéru obsahoval více odstavců výkazních, on může protiviti se jednomu neb více takových odstavců, a schváliti ostatní část návrhu. V takovém případu má přivěsiti k takovému návrhu zákona při podepisování jeho odstavce, jimž se protiví, a žádný odstavec takto znecliválený nemá vejiti v platnost. Když by zákonodárství právě zasedalo, má poslati snětrovně, v níž návrh byl povstal, opis takového udání, a odstavce neschválené mají býti zvlášť uvažované. Když by po uvážení jeden neb více z těchto odstavců byl neb byly schváleny dvěma třetinami přítomných členů každé ze sněmoven, tytéž mají se státi částí zákona vzdor námitkám guvernéra. Kdyžby některý takový návrh zá" koná, obsahující více odstavců výkazních, nebyl dodán guvernéj ru deset dní (neděli nepočítaje) před odročením a byl v rukou jeho v době odročení, má míti dvacet dní od takového odročení, v nichž by zadal námitky k některým odstavcům z nich a učiniti o tom provolání, takový odstavec aneb odstavce nevejdou v platnost.

Odd. 15. Každé navržení, rozhodnutí neb hlasování, k němuž by bylo zapotřebí součinnosti obou sněmoven zákonodárných, vyjma na otázky o odročení, má býti předloženo guvernéru, a nežli stane se pl at ým, má ním býti schváleno; anebjsouc zamítnuto, má býti znovu přijato v obou sněmovnách , a veškerá pravidla, ustanovení a obmezerií mají týkati se toho, jakož předepsáno v právě předcházejícím oddělení v případu nějakého návrhu.

Odd. 16. Má býti také náměstek guvernéra, kterýž má býti volen při každé volbě pro guvernéra těmiže voliči, tímže spůsobem, zůstati v úřadě tutéž dobu a míti tyže vlastnosti. Voliči mají rozhodnouti, koho chtějí voliti guvernérem a koho náměstkem. Náměstek guvernérův má mocí svého úřadu býti předsedou senátu, a má míti, když ve výboru celistvém právo debatovati a hlasovati o všech otázkách ; a když senát jest stejně rozdvojen, má dát rozhodující hlas. V případu smrti, poděkování se, sesazení s úřadu, neschopnosti neb zdráhání se guvernéra k službě, neb v případu jeho úřadního obžalování neb vzdálení ze státu, má náměstek guvernérův vykonávati moci a práva náležející úřadu guvernéra, dokud jiný by nebyl zvolen a řádně se neproukázal; aneb dokud guvernér obžalovaný, nepřítomný neb neschopný by nebyl sproštěn obžaloby, vrátil se aneb jeho neschopnost odčiněna nebyla.

Odd. 17. Když by během uprázdnění úřadu guvernéra, náměstek guvernéra zemřel, poděkoval se, zdráhal se sloužiti, neb byl s úřadu sesazen, aneb byl neschopen k službě, aneb kdyby byl obžalován aneb vzdálen ze státu, tu předseda senátu pro ten čas, má tímže spůsobem říditi vládu, až by bylo místo jeho obsazeno guvernérem aneb jeho náměstkem. Náměstek guvernéra má, když jedná co předseda senátu, dostávati za své služby tu šatnou náhradu a mílovné které sě povoluje členům senátu a ničeho více; a během té doby, co bude říditi vládu jakožto guvernér, má tímže spůsobem dostávati tu samou náhradu, kterou by byl guvernér obdržel, kdyby byl zaneprázdněn býval povinnostmi svého úřadu, a nic více. Prozatímní předseda senátu má v době kde by řídil vládu, obdržeti stejným spůsobem stejné náhrady které by byl guvernér obdržel, kdyby byl plnil povinnosti svého úřadu.

Odd. 18. Náměstek guvernéra aneb předseda senátu nastupující do úřadu guvernéra, má po celou lhůtu své vlády býti pod veškerými obmezeními a závazky, které ukládají se touto ústavou guvernéru.

Odd. 19. Má stá váti též pečetě státní, která budiž držána u tajemníka státního a užívána od něho úředně pod dohlídkou guvernéra. Peče*’ státní budiž hvězda pětirohá obklopená ^ olivovými a dubovými větvicemi, a slova: „State of Texas.“

Odd. 20. Veškeré pověření má udati se ve jménu a z plnomocenství státu Texas, zaopatřené státní pečetí, podepsané guvernérem a dosvědčené tajemníkem státu.

Odd. 21. Má stávati tajemníka státního, který má býti ustánovován guvernérem s radou a souhlasem senátu, a který má zůstati v úřadě během služné lhůty guvernéra. On má splnoniocniti uveřejňování zákonů, a držeti řádný seznam všech úřadních skutků a řízení guvernéra, á má, když toho žádáno, předložití ty samé papíry, výtahy a poukáz ky k tomu náležející před zákonodárstvo, neb něktei-ou jeho sněmovnu, a má vykonávati takové jiné povinnosti, jaké by zákon na něm požado val. Má obdržeti za své služby výročně služné dvou tisíc dollarů a nic více.

Odd. 22. Vrchní zástupce má držeti úřad svůj za dva roky a dokud by jeho nástupce nebyl řádně přijat. On má zastupovali stát ve všech žalobách a řízeních před nej vyšším soudem státu, v nichž by stát byl stranou, a má přihlížeti ku charterovým právům všech soukromých společností, a od času k času jménem státu učinit takové řízení při soudech, iaké by bylo slušné a potřebné, aby se předešlo, by některá soukromá společnost vykonávala nějakou moc aneb žádala neb vybírala některé druhy poplatků, mýt, cestovného neb přístavného, zákonem nedovoleného. On má, když toho dostatečná jest příčina hledati soudní zakročení proti takovým charterům, lena by jinak bylo zvláště nařízeno zákonem, a má dáti písemní zákonnitou radu guvernéra a jiným výkonným úřadníkům, když jest o to žádán, a vykonávati tákové ostatní povinnosti, jak toho zákon požaduje, Má bydleti v sídle vlády během trvání svého úřadu. Má obdržeti za své služby roční služné dvou tisíc dollarů a nic více, mimo platu takového, jaký by byl zákonem předepsaný, ]3ředpokládaje, že plat, který obdrží, nemá obnášeti více nežli dva tisíce dollarů.

Odd. 23. TTčetník obecných účtů, pokladník a komisař vrchního pozemkového úřadu, každý má držeti úřad svůj na dobu dvou roků a pokud nástupce jeho nebyl dosazen. Obdrží roční službu dvou tisíc pěti set dollarů, a nic více: bydlí v hlavním městě státu během doby úřadování svého ; a vykonávají takové úužby, jaké by se jim zákonem uložily. Oni a tajemník státu nemají bráti nějaké platy ku svému prospěchu, nějaké výlohy neb potřeby písárny. Všechny platy, které by byly potřebné za jakoukoli službu vykonanou některým úředníkem jmenovaným v tomto oddělení, neb v jeho písárně, mají se splatiti, když obdrženy, do státní pokladny.

Odd. 24. Učet má býti držán od úředníků výkonného odboru, a od všech úředníků a správců státních ústavů, o všech penězích obdržených, a vydaných, aneb jinak upotřebených nimi, o každém zvláště, ze všech pramenů a za každou vykonanou službu ; a pololetá zpráva o tom má býti činěna guvernérovi pod přísahou. Guvernér může kdykoli žádati písemné sděleni od kteréhokoli neb všech řečených úřadijíků neb správců, o kte rémkoli předmétu týkajícím se povinností, stavu, řízení a výloh jich dotýčnýcb úřadů a ústavů, kterážto zpráva má býti guvernérem žádána pod přísahou, a guvernér může též nahlédnoutí do Jich knih, účtů, výplatních lístků a obecných záloh ; a kterýkoli úřadmk neb správce, který by kdykoli, svévolně učinil křivou .zprávu neb by podal křivou zprávu neb by podal křivé sdělení, má býti vinen křivé přísahy, a tak odsouzen a trestán dle toho, i sesazením s úřadu.

Odd. 25. Zákonodárství má příjmouti důkladné zákony ulehčující vyšetřování zlomení důvěry a povinnosti při všech strážcích obecných peněz, a postarati se o jich sesazení s úřadu na podstatnou dokázanou příčinu, a zároveň o ustanovení dočasných nástupců do úřadů jejich v době takového sesazení.

Odd. 26. Guvernér má na radu a po souhlasu dvóu třetin senátu ustanovovati dostatečný počet veřejných notářů pro každý okres, kteří by vykonali takové povinnosti, které jsou neb budou předepsané v zákoně.

Article IV, Sections 1-3

Article 4, Sections 1-3

Article IV, Sections 4-11

Article 4, Sections 4-11

Article IV, Sections 12-14

Article IV, Sections 12-14

Article IV, Sections 14-16

Article 4, Sections 14-16

Article IV, Sections 16-22

Article 4, Sections 16-22

Article IV, Sections 23-25

Article 4, Sections 23-25

Article IV, Sections 25-26; Article V, Sections 1-3

Article 4, Sections 25-26; Article 5, Sections 1-3